آقای دکتر محسن صیدالی

Dr. Mohsen Seidali

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (443091)

15
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی