خانم دکتر منیژه قهرودی تالی

Dr. m-ghahroudi Ghahrodi

دانشیار- شهیدبهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181987)

57
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی