خانم دکتر منیژه قهرودی تالی

Dr. Manije Ghahroudi Tali

دانشیار- شهیدبهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181987)

58
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی