فصلنامه جغرافیای طبیعی

Quarterly Journal of Physical Geography

توسعه علم جغرافیا در راستای بسط همفکری علمی و تعامل اندیشمندان و متفکران و پژوهشگران این علم یکی از وظایف آن دسته از موسسات آموزش عالی است که با هدف تولید علم و ترویج و ارتقای سطح دانش نظری و تجربی از طریق ایجاد فضای مناسب به منظور تبادل آموخته ها و نقد اندیشه های علمی اقدام به تاسیس و راه اندازی شاخه های مختلف در رشته جغرافیا نموده اند و این امر ممکن نیست مگر با انتشار مجلات تخصصی جغرافیا با محتوای علمی و مورد تایید مراجع ذیربط و لذا بر این اندیشه گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی لارستان در سال ۱۳۸۷ پس از اخذ مجوز شماره از سازمان مرکزی دانشگاه اقدام به نشر فصل نامه نمود وطی نامه شماره ۲۲۳۶۸۶/۸۷ مورخ ۸۸.۶.۲۳ معاونت محترم پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حائز رتبه علمی-پژوهشی شناخته شد. مجله جغرافیای طبیعی با تلاش اعضای هیات تحریریه و مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان از سوی کمسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه علمی-پژوهشی اخذ نمود. مجوز انتشار علمی پژوهشی دفترنشریات وزارت علوم طی نامه شماره ۳.۱۸.۲۸۵۶۹ مورخ ۱۳۹۳.۳.۲۴ صادر گردیده است.

موضوعات تحت پوشش جغرافیای طبیعی: مانند اقلیم - ژئومورفولوژی- هیدرولوژی -لیتولوژی – جغرافیای زیستی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات