آقای دکتر محمدحسین رضایی مقدم

Dr. Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam

استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177275)

24
67
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی