آقای دکتر تقی طاوسی

Dr. Taghi Tavousi

استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305838)

54
53
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی