پایش علمی در استان سیستان و بلوچستان

98کنفرانس38ژورنال
30,716سند علمی
30مرکز علمی
14نشست534پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان سیستان و بلوچستان
تحلیل همبستگی مشارکت روستاییان در طرح های آبخیزداری منطقه جیرفتتعیین سهم سرمایه های موثر در مدیریت منابع آب حوزه آبخیز زابل با استفاده از تحلیل اکتشافیمدیریت جامع آبخیز: چشم انداز اقتصادی- اجتماعیتاثیر اقدامات آبخیزداری در امنیت غدایی (مطالعه موردی حوزه آبخیز درودی شهرستان خاش)برآورد میزان کلروفیل-آ با استفاده ازتصاویر سری زمانی سنتیل-۲ در مخازن چاه نیمه های سیستانارزیابی خطر فرسایش خاک با استفاده از مدل CORINE در حوزه آبخیز بختگان فارسبرآورد توزیعی مکانی فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE (مطالعه موردی حوزه آبخیز اسفندک)بررسی ارتباط دوره های سرد و گرم SST و ENSO بر بارش ایستگاه سینوپتیک بندرعباسبررسی سلامت و پایداری حوزه آبخیز زابل براساس تاب آوری اجتماعی در برابر خشک سالی با استفاده از شاخص LPCIEAبرآورد پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آمار در راستای حفاظت آب و خاککنترل کننده چند عاملی مبتنی بر منطق فازیچارچوبی مبتنی برکارت های هوشمند برا ی ایمن سازی تراکنش های تجارت الکترونیکی در سیستم ها ی گستردهپیشرفت های اخیر در هوش مصنوعی، دانش مهندسی و پایگاه های داده TempR-PDM: یک مدل مفهومی موقنی برای مدبریت داده های بیمارتشخیص آفلاین کاراکتر عربی : آخرین پیشرفتدرباره کاربرد کامپیوتر در اموزش و پرورشک روش برای تجزبه و تحلیل تاثیر سهامداران در یک فرایند مهندسی نیازهای اکوسیستم با نرم افزار متن باز
کنفرانس های استان سیستان و بلوچستان
شهرداری های استان سیستان و بلوچستان
مراکز علمی استان سیستان و بلوچستان
نشست های استان سیستان و بلوچستان