پایش علمی در استان سیستان و بلوچستان

99کنفرانس38ژورنال
31,551سند علمی
30مرکز علمی
14نشست549پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان سیستان و بلوچستان
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانیتبیین عوامل فردی و انگیزشی موثر بر شکست کسب و کارهای نوپابررسی عوامل موثر بر تقاضای مسکن در ساری با رویکرد لاجیت چندگانهنگاهی بر سرمایه گذاری بخش مسکن و ساختمان در دهه ۹۰تعیین اقلیم شهرستان کازرون با استفاده از ضرایب اقلیمی ترانسو، دومارتن و آمبرژهتاثیر طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای بر الگوی استفاده از نهاده های کشاورزی در دشت نیشابورپتانسیل سنجی اکوتوریسم محدوده آتشفشان تفتان با بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی و GISتحلیلی بر آسیب های اجتماعی ناشی از کرونا در مناطق شهری (مطالعه موردی: مناطق شهری زاهدان)بررسی نقش فضای سبز شهری در بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه (مطالعه موردی: شهر زاهدان)بررسی عوامل موثر بر مدیریت خدمات شهری در شهر زاهدانبررسی اثرات خشکسالی درسیستانبررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم ترکیبی فوتوولتاییک خورشیدی/زبالهسوز/سیکل رانکین نیروگاهی برای تولید الکتریسیته در کرمانشیوه های آموزش علوم تجربی برای کودکان کم توان ذهنیطراحی و ارزیابی ابعاد برنامه درسی پنهان در آموزش مجازی در همه گیری کرونابررسی تاثیر هوش عاطفی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستاناثر تنش آب بر برخی محلول های سازگار کننده و پایداری غشاء در دو گونه اسپرس (Onobrychis radiate و Onobrychis viciifolia)
کنفرانس های استان سیستان و بلوچستان
شهرداری های استان سیستان و بلوچستان
مراکز علمی استان سیستان و بلوچستان
نشست های استان سیستان و بلوچستان