خانم دکتر فرانک حسین زاده سلجوقی

Dr. Faranak Hosseinzadeh saljooghi

دانشیار دانشکده ریاضی،آمار و علوم كامپیوتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (87367)

76
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی