پایش علمی در شهر زاهدان

65کنفرانس34ژورنال
22,784سند علمی
6مرکز علمی
7نشست289پژوهشگر
شهرداری زاهدان

شهرداری زاهدان در رتبه 5 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 486 مقاله برای شهرداری زاهدان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری زاهدان در تهیه و انتشار 1002 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر زاهدان
مراکز علمی شهر زاهدان
نشست های شهر زاهدان