پایش علمی در شهر زاهدان

62کنفرانس34ژورنال
18,976سند علمی
6مرکز علمی
7نشست263پژوهشگر
شهرداری زاهدان

شهرداری زاهدان در رتبه 5 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 340 مقاله برای شهرداری زاهدان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری زاهدان در تهیه و انتشار 746 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر زاهدان
مراکز علمی شهر زاهدان
نشست های شهر زاهدان