آقای دکتر علی شکور

Dr. Ali Shakoor

استاد گروه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179720)

23
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی