پریسا مشک سار

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا

Researcher ID: (254840)

97
17
3
1
8

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

 • استاد مدعو موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پاسارگاد شیراز(1397-1400)
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز(1395-1397)
 • استادیار موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آپادانا شیراز.(1392-تاکنون )
 • استاد مدعو دانشگاه پیام نور مرکز شیراز(1392-1393)

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس شهرسازی- فرهنگی و اجتماعی دفتر خدمات تسهیلگری و نوسازی محله قصردشت شیراز (1393-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره آموزشی نرم افزارهای Arc GIS - موسسه آموزش عالی آپادانا (1400)
 • دوره آموزشی روانشناسی محیطی دانشی نو در خدمت شهرسازی - موسسه آموزش عالی آپادانا (1400)
 • داور و عضو کمیته علمی - نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان (1399)
 • دوره آموزشی نرم افزارهای Auto CAD - موسسه آموزش عالی آپادانا (1398)
 • دوره آموزشی شیوه تدوین نگارش پایان نامه - موسسه آموزش عالی آپادانا (1398)
 • دوره آموزشی نرم افزارهای Arc GIS - شرکت فنی مهندسی پرتو ستاره ثریا (1396)
 • دوره آموزشی نرم افزارهای Arc GIS - شرکت فنی مهندسی پرتو ستاره ثریا (1396)
 • داور و عضو کمیته علمی - نخستین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار (1395)