خانم سارا رنجبر

Sara Ranjbar

دانشجوي دكتري شهرسازي

Researcher ID: (368881)

23
2
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب پياده راههاي شهري مقدمه اي بر زيست پذيزي مطلوب شهري (ارشدان) - 1401 - فارسی