پایش علمی در شهر مرودشت

7کنفرانس
6,245سند علمی
2مرکز علمی
27پژوهشگر
شهرداری مرودشت

شهرداری مرودشت در رتبه 27 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 36 مقاله برای شهرداری مرودشت منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری مرودشت در تهیه و انتشار 62 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر مرودشت
مراکز علمی شهر مرودشت