نقش مدیریت شهری در ساماندهی بافت های فرسوده محله های قدیمی شیراز

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 643

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BTCONF03_034

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1398

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مشکلات اساسی کشور، فرسودگی بخشی از بافتهای شهری است که باعث بی سازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب و بی قوارگی آن میشود. برابر بررسیهای به عمل آمده به طور متوسط قریب به 10 درصد سطح شهرها، باتوجه به شاخصهای تعیین شده توسط شورای عالی معماری و شهرسازی کشور شامل بافت های فرسوده است. بدین ترتیب بر اساس دیدگاه های فوق الذکر، نوع تحقیق کاربردی و رویکرد حاکم بر فضای تحقیق توصیفی تحلیلی میباشد. به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق در محدوده مورد مطالعه، به دو صورت اسنادی (داده های ثانویه) و پیمایشی (داده های اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسشنامه و مصاحبه بوده است جامعه آماری شامل مغازه داران و عابرین پیاده حاضر در محدوده بودند که 379 نفر با ضریب اطمینان 95 درصد به عنوان حجم نمونه با استفاده از مدل کوکران انتخاب گردیده اند؛ روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت مطالعه راهنما با تعداد 120 پرسشنامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی پرسش نامه تحقیق 0 / 788 بدست آمد. از طیف لیکرت برای تهیه پرسشنامه استفاده شده و عملیات آماری و داده پردازی با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS (آزمون ناپارامتریک فریدمن) و برای ارائه استراتژی های مناسب از مدل SWOT استفاده شده است.

نویسندگان

علی شکور

استادتمام رشته جغرافیاوبرنامه ریزی انسانی دانشگاه آزاداسلامی مرودشت

ساسان رضوانی

کارشناس ارشدطراحی شهری دانشگاه آزاداسلامی واحدبیضا