آقای دکتر مصطفی خبازی

Dr. Mostafa Khabazi

دانشیار ژئومورفولوزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179912)

21
27
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی