آقای علی مهرابی

Ali Mehrabi

عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181002)

64
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی