آقای فرج اله رحیمی

Farajolah Rahimi

عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181003)

68
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی