تاثیر برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد عملیاتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 409

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSUCONF03_059

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد عملیاتی با نقش میانجی چابکی از دیدگاه کارکنان دردانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کاربردی را ۶۶۳ نفر از کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل میدهد. واحد آماری جامعه کارکنان دانشگاه شهید چمران است که ۲۴۳ نفر با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسشنامه ای در اختیار کارکنان بخشهای استفاده کننده قرار گرفت ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه ابوراب (۲۰۱۵) و اینمان و همکاران (۲۰۱۱) است که روایی محتوایی آن را خبرگان و استادان دانشگاهی تایید کردند و روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و روش مدل سازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که برنامه ریزی منابع سازمان بر ابعاد عملکرد عملیاتی دانشگاه شهید چمران اهواز تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین چابکی سازمانی نیز بر عملکرد عملیاتی دانشگاه شهید چمران اهواز تاثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت نقش میانجی چابکی نیز تایید شد.

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی منابع سازمان ، چابکی سازمانی ، عملکرد عملیاتی

نویسندگان

بلقیس باورصاد

دانشیار، گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

فرج اله رحیمی

دانشیار، گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

احمد معزی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران