آقای پروفسور عبدالکاظم نیسی

Prof. Abdolkazem Neissi

استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (298460)

45
40
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی کودک لنکستر انگلستان1373-1377
  • کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز1356-1359
  • کارشناسی تعلیم و تربیت دانشگاه جندی شاپور1352-1356