خانم دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند

Dr. Mahnaz Mehrabizade Honarmand

استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184271)

41
155
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی