آقای دکتر منصور سودانی

Dr. Mansour Sodani

استاد مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (360024)

47
94
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی