آقای دکتر بهنام مکوندی

Dr. Behnam Makvandi

دانشیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183048)

122
125
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی