خانم دکتر فریده عصاره

Dr. Farideh Osareh

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178399)

2
68
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی