آقای پروفسور سیدحسین میرجلیلی

Prof. seyed hossein Mirjalili

استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (290078)

25
149
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • بازاندیشی ساختار و محتوای دروس علوم اقتصادی در آموزش عالی ایران ارائه شده در کنگره ملی علوم انسانی (1385)
 • Developments of Global Investment and Savings up to 2030 (2013)
 • Development Banks in the Global Economic Crisis (2013)
 • Rethinking the Role of the State in Finance in the Aftermath of the Crisis (2013)
 • Asymmetric Information in Islamic Banking (2009)
 • challenges facing oil exporting countries in International competitiveness (2003)
 • competition policy in developing oil export dependent countries (2002)
 • حمایت رانتی و غیررانتی از تولید ملی در ایران (1398)
 • نقد و بررسی تلفیقی کتب اقتصاد مقاومتی (1397)
 • اقتصاد علم و چالش های نهادی توسعه علمی در ایران (1387)
 • ریشه های بحران مالی آمریکا (2007-2009)و سرایت آن به سایر کشورها (1387)
 • دو چالش فراروی بانکداری ایران (1384)
 • جهانی شدن اقتصاد، نظام تجاری چندجانبه و برنامه چهارم توسعه (1384)
 • اقتصاد علم و چالش های نهادی توسعه علمی در ایران (1383)
 • بازاندیشی برخی توان ها، چالش ها و جهت گیری های توسعه اقتصادی در منطقه یزد (1383)
 • سازمان جهانی تجارت،توسعه اقتصادی و سیاست رقابتی در ایران (1383)
 • عدم تقارن اطلاعات و نظارت در بانکداری ایران (1382)
 • جهانی شدن اقتصاد ایران، برخی چالش ها و رهیافت ها (1382)
 • مبانی نظری بیمه اسلامی (1382)
 • فساد مالی و اصلاحات اقتصادی در ایران (1381)
 • رهیافت های جدید در نظریه و سیاستهای تجارت بین الملل"،مجموعه مقالات همایش جهش صادراتی و سیاستهای استراتژیک تجاری، 1380، وزارت بازرگانی،صص 1-55 (1380)
 • سیاست استراتژیک تجاری و انتخاب برندگان(نمونه ایران) (1379)
 • پول در اقتصاد اسلامی (1373)
 • سهم بری در سود و زیان به عنوان جایگزین بهره (1373)
 • قلمرو فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد اسلامی (1370)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی