آقای دکتر سیداحسان خاندوزی

Dr. SeyedEhsan Khandoozi

استادیار اقتصاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (319712)

1
21
140
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی