آقای دکتر فرامرز سهیلی

Dr. Faramarz Sohieli

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402498)

4
80
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی