آقای دکتر غلامرضا فدایی

Dr. Gholamreza Fadaie

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361225)

4
70
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی