آقای دکتر رسول زوارقی

Dr. Rasoul Zavaraqi

رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (199000)

4
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی