آقای دکتر عبدالحسین فرج پهلو

Dr. Abdolhossein Farajpahlou

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (395859)

5
38
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی