آقای دکتر محسن حاجی زین العابدینی

Dr. Mohsen Haji Zeinolabedini

استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178393)

29
49
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

سوابق استادی