آقای دکتر امیررضا اصنافی

Dr. AmirReza Asnafi

عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177328)

29
53
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی