آقای حمید خسروی

Hamid khosravi

مدرس، کارمند آموزش و پرورش (تهران) و دانشجوی دکتری برنامه ریزی دانشگاه شهید بهشتی تهران

Researcher ID: (284673)

12
3
3
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب کاربرد پهپاد ها در توسعه آموزش (بهشتی) - 1400 - فارسی
  • کتاب رهبری تغییر در آموزش عالی (جالیز) - 1399 - فارسی
  • کتاب تعهد در سازمان های امروزی (فرنام) - 1397 - فارسی

تحصیلات تخصصی