بررسی میزان همکاریهای علمی پژوهشگران علوم زلزله شناسی و مهندسی زلزله در مجموعه همایشهای بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله SEE طی سالهای ۲۰۱۱-۱۹۹۱

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 996

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEE-16-64_007

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

در عصر حاضر بهدلیل همگرایی علوم و تخصصهای مختلف، همکاری در تولیدات علمی مقولهای مهم محسوب میشود. از سوی دیگر، زلزله بهعنوان رویدادی طبیعی که در همه نقاط جهان رخ میدهد و خسارات فراوانی به همراه دارد، همواره مورد توجه متخصصان حوزههای مختلف علمی قرار دارد. لذا، در پژوهش حاضر بهعنوان مطالعهای موردی، ۱۹۹۱ برگزار شده - مقالات یکی از معتبرترین کنگرههای بینالمللی حوزه زلزله در کشور ایران، که طی سالهای ۲۰۱۱ است، از نظر همکاری گروهی نویسندگان مقالات، به ویژه محققان ایرانی، تحلیل شده است. هدف این پژوهش شناسایی کشورهایی بود که بیشترین میزان مشارکت را در تولید مقالات علمی این مجموعه همایشها با پژوهشگران ایرانی داشتند و نیز رصد کردن شیوه همکاری علمی پژوهشگران مد نظر بود. این پژوهش با روش آمار توصیفی از نوع علمسنجی انجام و طی آن مشخص شد که ۱۶۲۸ مقاله در این مجموعه همایشها ارائه شده است و پژوهشگران ایرانی ۱۲۲ مقاله فردی و ۷۲۲ مقاله گروهی را ارائه کردهاند. علاوه بر این، روند تدوین مقالات علمی پژوهشگران ایرانی در مجموعه کنفرانسهای جهانی مهندسی زلزله نیز بررسی شد که نرخ رشد ارائه مقالات محققان ایرانی در این مجموعه کنفرانسها نیز از سال ۱۹۵۶ تا ۲۰۱۲ به صورت صعودی بوده است. لذا، پیشنهاد میشود که پژوهشگران ایرانی حوزه زلزله شناسی و مهندسی زلزله برای نایل آمدن به رتبههای تاثیرگذار در مقیاس جهانی طی سالهای آینده، میزان همکاریهای علمی خود را با متخصصان این حوزه در خارج از مرزهای ایران افزایش دهند

نویسندگان

امیررضا اصنافی

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مریم پاکدامن نائینی

کارشناس ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران