CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی میزان همکاریهای علمی پژوهشگران علوم زلزلهشناسی و مهندسی زلزله در مجموعه همایشهای بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزلهSEE طی سالهای 2011-1991

عنوان مقاله: بررسی میزان همکاریهای علمی پژوهشگران علوم زلزلهشناسی و مهندسی زلزله در مجموعه همایشهای بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزلهSEE طی سالهای 2011-1991
شناسه (COI) مقاله: JR_JEE-16-64_007
منتشر شده در شماره 64 دوره 16 فصل زمستان در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیررضا اصنافی - استادیار، گروه علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مریم پاکدامن نائینی - کارشناس ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:
در عصر حاضر بهدلیل همگرایی علوم و تخصصهای مختلف، همکاری در تولیدات علمی مقولهای مهم محسوب میشود. از سوی دیگر، زلزله بهعنوان رویدادی طبیعی که در همه نقاط جهان رخ میدهد و خسارات فراوانی به همراه دارد، همواره مورد توجه متخصصان حوزههای مختلف علمی قرار دارد. لذا، در پژوهش حاضر بهعنوان مطالعهای موردی، 1991 برگزار شده - مقالات یکی از معتبرترین کنگرههای بینالمللی حوزه زلزله در کشور ایران، که طی سالهای 2011 است، از نظر همکاری گروهی نویسندگان مقالات، به ویژه محققان ایرانی، تحلیل شده است. هدف این پژوهش شناسایی کشورهایی بود که بیشترین میزان مشارکت را در تولید مقالات علمی این مجموعه همایشها با پژوهشگران ایرانی داشتند و نیز رصد کردن شیوه همکاری علمی پژوهشگران مد نظر بود. این پژوهش با روش آمار توصیفی از نوع علمسنجی انجام و طی آن مشخص شد که 1628 مقاله در این مجموعه همایشها ارائه شده است و پژوهشگران ایرانی 122 مقاله فردی و 722 مقاله گروهی را ارائه کردهاند. علاوه بر این، روند تدوین مقالات علمی پژوهشگران ایرانی در مجموعه کنفرانسهای جهانی مهندسی زلزله نیز بررسی شد که نرخ رشد ارائه مقالات محققان ایرانی در این مجموعه کنفرانسها نیز از سال 1956 تا 2012 به صورت صعودی بوده است. لذا، پیشنهاد میشود که پژوهشگران ایرانی حوزه زلزله شناسی و مهندسی زلزله برای نایل آمدن به رتبههای تأثیرگذار در مقیاس جهانی طی سالهای آینده، میزان همکاریهای علمی خود را با متخصصان این حوزه در خارج از مرزهای ایران افزایش دهند

کلمات کلیدی:
همکاری علمی، همایش، مهندسی زلزله، زلزلهشناسی، پژوهشگاه بینالمللی زلزله، تولید علم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/406078/