مقالات زلزله در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات زلزله درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه زلزله جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 10,138 مقاله در زمینه زلزله استخراج شده است.

لیست مقالات زلزله در مدیریت بحران

1. محاسبه و تعیین شتاب حداکثری زمین لرزه احتمالی در گسل رشته کوه بینالود در ۱۵ کیلومتری مشهد
2. شبیه سازی زمین لرزه ۲۰۱۷ کرمانشاه (سرپل ذهاب) با بزرگای ۳/۷ به روش تابع تجربی گرین
3. تعیین ضریب کیفیت ازروی امواج حاصل از زمین‌لرزه‌های رخ داده درمنطقه البرز مرکزی
4. بررسی نقش شبکه معابر شهری منطقه ۳ تهران در مواجهه با زمین لرزه
5. ارزیابی آسیب پذیری سیستم قدرت در مقابل آسیب زمین لرزه
6. کاربرد داده های ریز لرزه ای میکروترمور در برآورد مشخصات ساختگاهی شهر بوشهر
7. ارزیابی طیف آسیب پذیری لرزه ای با معیار تلفات انسانی (نمونه موردی: منطقه ۳ کلانشهر شیراز)
8. تاثیر تعداد شتابنگاشت های مورد استفاده بر روی کارایی روش های همپایه سازی در پاسخ لرزه ای گروه شمع
9. بررسی راهکارهای مقاوم سازی لرزه ای سازه های بتن آرمه
10. استفاده ساده و تجربه شده از بتن سبک مسلح و مرکب ارتجاعی در سبک و یکپارچه ساختن برای افزایش مقاومت و ایمنی بناها در برابر زلزله در گستره کلان
11. تحلیل دینامیکی مخازن استوانه ای فولادی با نسبت ارتفاع به قطر متغیر تحت اثر زلزله های میدان دور و نزدیک با در نظرگرفتن اندرکنش آب و سازه
12. اصلاح بار دینامیکی زلزله به روش های مختلف و مقایسه عملکرد آنها در تحلیل دینامیکی شیروانی های خاکی در تحلیل های المان محدود و تفاضل محدود
13. تدوین و اولویت بندی راهبردهای پابرجا مبتنی بر سناریوهای باورپذیر افزایش تاب آوری کالبدی شهر تهران در برابر زلزله (نمونه موردی: منطقه ۱۰)
14. تحلیل لرزه ای ساختمان فولادی تحت اثر زلزله کوبه ژاپن با در نظر گرفتن اثرات ضرایب سختی خاک به روش اجزای محدود
15. نقش تکنولوژی و سیستم های سازه ای نوین در پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از زمین لرزهدر شهر زلزله خیز تبریز
16. تحلیل فضایی مولفه های تاب آوری کالبدی بافت مرکزی شهر رشت در برابر زلزله با استفاده از مدلFuzzy-AHP و GIS
17. مدلسازی پویایی سیستمها در مدیریت زیرساختهای برق شهری آسیب دیده در بحران زلزله (مطالعه موردی شبکه برق منطقه ۶ تهران)
18. بررسی تاثیر زلزله های میدان دور و نزدیک بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی وزنی کنترل شده با میراگر لاستیکی
19. بررسی تاب آوری شهر دورود در برابر زلزله با استفاده از روش گاما در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
20. بررسی روشهای افزایش تاب آوری شهری دربرابر زلزله براساس سناریو لزره ای (نمونه موردی منطقه ۱۹ شهرداری تهران)
21. مکانیابی پناهگاه های موقت پس از زلزله در سکونتگاه های شهری، (مطالعه موردی: منطقه هفت شهر مشهد)
22. ارزیابی پروژه های مسکن سازی موقت در بازسازی بعد از زلزله (مطالعه موردی کشور ایران و ترکیه)
23. طراحی اسکان موقت برای زلزله زدگان با درنظر گرفت معماری پایدار در جهت کاهش مصرف انرژی
24. بررسی رابطهی سلامت روان مثبت و گرایش به مصرف مواد در میان زلزله زدگان استان کرمانشاه
25. آمایش تاب آوری در برابر زلزله (مطالعه موردی: محله های پاسداران و شهدای شهر ایلام)
26. ارزیابی عملکرد سازه ای قابهای فولادی خمشی نامنظم در ارتفاع تحت زلزله های حوزه نزدیک
27. نظارت و کنترل دوره ای بر مقاوم سازی ساختمان با تاکید بر مدیریت بحران زلزله
28. ارزیابی آسیب پذیری سازه های شهری در مقابل زلزله(مطالعه ی موردی: شهر یاسوج)
29. مدیریت بحران زلزله در نواحی حساس و استراتژیک شهری (مورد مطالعه موردی شهر قزوین)
30. اثر مدت دوام زلزله بر بیشینه تغییرمکان سازه تک درجه آزادی الاستوپلاستیک
31. برآورد مشخصات ساختگاهی شهر بوشهر با استفاده از دستگاه میکروترمور (زلزله)
32. بررسی ارتباط بین زلزله و گسل ها (مطالعه موردی:شهرستان بجنورد)
33. بازآفرینی شیوه های اجرایی معماری بومی در مواجه با زلزله
34. عملکرد سرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار در بهبودی از زلزله (مورد مطالعه زنان سرپرست خانوار ساکن در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه)
35. راهکارهای مناسب برای تاب آوری بعد از زلزله
36. بازخوانی مشارکت مردم در بازسازی زلزله ۱۳۸۲ بم
37. راهکارهای مناسب برای تاب آوری شهری آموزش زلزله
38. مدیریت بحران زلزله در ژاپن
39. محاسبه طیف طراحی برای انواع مختلف خاک در ایران، بر اساس داده های نزدیک گسل و مقایسه آن با آیین نامه ۲۸۰۰
40. مراتب فکر و فعل در معماری دفاعی دارالسلطنهی تبریز مطالعهی موردی: چرایی و چگونگی ایجاد سامانهی دفاع غیرعامل شهر پس از زمینلرزهی ۱۱۹۳ ه. ق.
41. پهنه بندی آسیب پذیری لرزهای شهری با استفاده از مدل ANP مطالعه ی موردی: شهر نجف آباد
42. ارزیابی خطر زمینلرزه در حوزهی شهری ایذه با استفاده از مدلهای چندمعیاری WLC و AHP در محیط GIS
43. برآورد مولفه های سه بعدی میدان جابجائی به کمک روش تداخل سنجی راداری (مطالعه موردی: زمینلرزه کرمانشاه ۱۳۹۶ )
44. پهنه بندی شدت آریاس و اثر رسوبات کواترنری بر تغییرات آن مطالعه موردی: گستره خوی
45. Spatial autocorrelation analysis of population in relation to the seismic vulnerability (Case study: city of Najaf Abad
46. Crisis Management in Faulting and Earthquake(Case Study: Silakhor plain
47. ارزیابی و مقایسه دقت داده های گسلی و لرزه ای در تحلیل فرکتالی زمین ساخت زاگرس شمال غرب
48. ارزیابی نحوه عملکرد میراگر اصطکاکی پال درساختمان های فولادی به کمک روش زمان – دوام به منظور ارتقای تاب آوری ساختمان های شهری
49. Literature review of the recent ۲۵ years earthquakes in Iran
50. بررسی نقش توپوگرافی در بزرگسازی اثرات لرزه ای در محدوده شهر کلات نادری
51. زمین ریخت شناسی و زمین ساخت جنبا وابسته به گسل های استان کرمان
52. ارزیابی پارامترهای لرزه خیزی و تحلیل خطر لرزه ای تاقدیس قلاجه، باختر ایران.
53. مقایسه ی دو روش تهیه ی نقشه ی آسیب پذیری زمین لرزه تحت شرایط عدم قطعیت مبتنی بر منطق فازی کلاسیک و منطق فازی شهودی
54. تحلیل خطر زمین لرزه در گستره دشت تربت جام بر اساس نتایج مطالعات ژئومغناطیس، شواهد ریخت زمین ساختی و داده های لرزه ای
55. ارزیابی پتانسیل روان گرایی خاک در اثر وقوع زمین لرزه بااستفاده از چند الگوریتم طبقه بندی هوشمند در نرم افزار Orange
56. ارزیابی تاثیرات میراگرهای اصطکاکی در بهبود رفتار سازه های قاب خمشی بتن مسلح نامنظم در پلان، تحت تاثیر زمین لرزه
57. تبیین راهبردهای تاب آوری شهری استان البرز با رویکرد کاهش آسیب پذیری در مقابل پیامدهای ناشی از زمین لرزه
58. بررسی تاثیر میراگرهای اصطکاکی در کاهش اثرات نامنظمی در پلان قاب-های خمشی بتن مسلح تحت تاثیر زمین لرزه
59. تعیین گسل مسبب زمین لرزه های ۲۳ آبانماه ۱۴۰۰، بخش فین بندرعباس با استفاده از تداخل سنجی راداری
60. شناسایی الگوهای بی هنجاری مغناطیسی زمین لرزه های فلات ایران با استفاده از داده های ماهواره ای
61. تحلیل خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های پهنه بندی شتاب در محدوده جزیره خارک
62. ارائه رابطه ای جهت تعیین طول مفصل پلاستیک ستونهای بتن آرمه تحت اثر زمین لرزه
63. بررسی الگوی تنش در سامانه گسلی کازرون با استفاده از مکانیزم کانونی زمین لرزه ها
64. بازمکان یابی زمین لرزه های منطقه البرز به روش نسبی اختلاف زمانی دوگانه
65. بررسی اثرات انتخاب شتابنگاشت و شکل طیف زمین لرزه بر ظرفیت فروریزش سازه
66. محاسبه پارامترهای چشمه در زوج زمین لرزه ۲۳ آبان فین استان هرمزگان
67. پهنه بندی خطر زمین لرزه با روش تحلیل چندمعیاره ی فضایی
68. پهنه بندی خطر زمین لرزه شهرنیشابور به روش قطعی
69. بررسی پتانسیل رخداد زمین لرزه در شهر تبریز
70. تهیه نقشه از بزرگترین زمین لرزه دوران اخیر
71. کنترل ارتعاشات سازه ها با استفاده از سیستم های جاذب انرژی غیرخطی ارتعاشی- ضربه ای
72. Analysis of safety parameters in the selection of optimal routes for Search and Rescue (case study: ۱۳ Aban neighborhood of Tehran)
73. Causes of patients referring to the emergency clinic of Iranian Red Crescent Society after the earthquake of Haiti in ۲۰۱۰
74. درک معنای "حس مکان" در بازسازی مسکونی بم (نمونه موردی: مجموعه مسکونی نرگس)
75. درک معنای "حس مکان" در بازسازی مسکونی بم (نمونه موردی: مجموعه مسکونی نرگس)
76. Analysis and Assessment of Vulnerability factors in the city against Earthquake (Case Study: Tehran district ۴
77. سنجش میزان آسیب پذیری ساختمانی کتابخانه های عمومی در مقابل خطر زمین لرزه با استفاده از روش یاگر: بررسی موردی کتابخانه های عمومی بافت مرکزی شهر تبریز
78. ارزیابی سطوح عملکرد سازه های دارای ستون های فولادی پر شده با بتن تحت اثر توالی لرزه ای
79. The View of First Responders & People of Qazvin villages Affected by Earthquake (Abdareh & Changureh)
80. بررسی اثر نامنظمی های قطع سیستم باربر جانبی و طبقه خیلی نرم بر عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی همگرا
81. ارزیابی احتمالاتی ظرفیت فروریزش لرزه ای قاب های مهاربند ی کمانش تاب مجهز به آلیاژ های حافظه دار شکلی
82. Modeling of seismic vulnerability of urban buildings in geographic information system environment (case study: Babol city
83. ارزیابی نقش اعتبارات مسکن در کاهش آسیب پذیری کالبدی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: دهستان بزینه رود- خدابنده (استان زنجان)
84. امکان سنجی بازیافت مصالح در بازسازی پس از سانحه (مورد پژوهش بازیافت بتن)
85. Designing a community-based preparedness model of Iranian medical sciences universities for providing earthquake victims with healthcare services
86. Designing a Community-based Preparedness Model of Iranian Medical Sciences Universities for Providing Earthquake Victims with Healthcare Services
87. امکان سنجی بازیافت مصالح در بازسازی پس از سانحه (مورد پژوهش بازیافت بتن)
88. ارزیابی مدیریت عملیات نجات در حادثه بم
89. Examples of “Earthquake and Safety” Teaching Patterns at School and Preschool Levels
90. بررسی تاثیر هماهنگی شکلی سازه و معماری خانه های امامزاده ابراهیم بر مقاومت لرزه ای آن ها
91. The Analysis of Spatial Performance of Communication Network for relief after an Earthquake, case study: Baghmishe Town in Tabriz
92. شناسایی و اولویتبندی الزامات بیرونی کالبد محور مراکز خودامدادی محله با استفاده از تکنیک AHP
93. نگرش تحلیلی بر تاثیر هندسه پیکربندی سازه سه بعدی قاب خمشی برای محاسبه فاکتورهای لرزه ای ضریب رفتار
94. Depression and its relation with demographic indicators in Bam high school students
95. Evaluation of Potentialthquake in old Textures Risks due to Ear Case Study: Eastern Sanglaj in Tehran, District ۱۲
96. Vulnerability of A Military Hospital Against Earthquake in Tehran based on Personnel View and Non-Structural Components
97. Identifying the Effective Factors in Human Resources Management in earthquake in Imam Sajad Hospital
98. ارزیابی عملکرد و بررسی خطرپذیری لرزه ای سازه های ورزشگاهی (مطالعه موردی: سازه غیرمسقف ورزشگاه فوتبال)
99. طراحی سامانه مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه جهت ارزیابی سریع خسارت زمین لرزه
100. Evaluation of Schools Structural Seismic Vulnerability and Choosing of Safe Buildings for Emergency Shelter: A Case Study