مقالات تغییر اقلیم در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات تغییر اقلیم درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه تغییر اقلیم جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 4,234 مقاله در زمینه تغییر اقلیم استخراج شده است.

لیست مقالات تغییر اقلیم در مدیریت بحران

1. کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش انرژی ایران مطابق با اهداف مرتبط در سیاست های کلان کشور
2. بکارگیری فناوری های کشاورزی اقلیم هوشمند در مزارع گندم؛ طراحی مدل قصد رفتاری با رویکرد بیزی
3. ارائه یک روش محاسباتی مبتنی بر چرخه کربن و اثرات بازخوردهای اقلیمی به منظور ارزیابی تغییرات میزان کربن موجود در اتمسفر و مسئولیت تاریخی کشورها در افزایش دمای کره زمین
4. تحلیل ناحیه بندی اقلیمی و بررسی اثرات عناصر اقلیمی بر دبی حوضه رودخانه جاجرود
5. The Effect of Climate Changes on Human Bacterial Infectious Diseases
6. ترکیب روش های تصحیح اریبی برونداد دما و بارش مدل های اقلیمی گزارش ششم در دشت همدان- بهار
7. <B>پدیده دولت های در حال غرق: چاره اندیشی هایی از نظرگاه حقوق بین الملل</B>
8. تحلیل روند و نقاط تغییر در سری های زمانی دبی جریان حوزه آبخیز گرگانرود
9. نقش استحصال آب باران در بهبود رفاه جامعه و خدمات زیست بوم
10. بررسی توانایی مدل های اقلیمی جو در شبیه سازی تغییرات رطوبتی جو (مطالعه موردی: شهرستان نکا)
11. بررسی قوانین ، مقررات و نقش حاکمیتی مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت در کشورهای منتخب
12. The effect of climatic parameters on plant distribution in central Iran
13. ارزیابی اقلیم آینده بر هیدرولوژی حوزه آبخیز قره سو
14. Tropical belt expansion of northern hemisphere in the middle latitudes
15. تاثیر طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای بر الگوی استفاده از نهاده های کشاورزی در دشت نیشابور
16. ارزیابی چرخه عمر با تلفیق مدلسازی اطلاعات ساختمان و متغیرهای اقلیمی-منطقه ای
17. تعیین نقطه تغییر آستانه های دمایی امواج گرمایی و سرمایی در ایران زمین طی دوره آماری ۲۰۱۸-۱۹۶۶
18. بررسی تاثیر برخی متغیرهای اقلیمی در ارزیابی چرخه ی عمر به کمک مدلسازی اطلاعات ساختمان
19. بررسی عملکرد رویکردهای مختلف هوش مصنوعی در ریزمقیاس نمایی دما (منطقه مورد مطالعه: استان اردبیل)
20. تغییرات اقلیمی حوضه آبریز زاینده رودبر اساس سناریوهای IPCC و طبقه بندی کوپن-گایگر
21. بررسی تاثیر برخی متغیرهای اقلیمی در ارزیابی چرخه ی عمربه کمک مدلسازی اطلاعات ساختمان
22. بررسی تغییرات دمایی ناشی از تغییرات اقلیم در آبخوان بیرجند
23. بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی برآبدهی با استفاده از آزمون های ناپارامتری (مطالعه موردی: حوزه تلوار)
24. تاثیر افزایش دی اکسیدکربن و دما بر روی برخی عوامل همه گیری شناختی در قارچ Cochliobolus sativus عامل بیماری لکه برگی گندم
25. طراحی رویکرد مدیریت پایدار مراتع با لحاظ عوامل طبیعی و انسانی
26. بررسی روند آبدهی و اثرتغییرات بارندگی بر رژیم جریان رودخانه درونگر
27. تحلیل وضعیت جمعیت، رشد اقتصادی و شاخص های علم و فناوری در سناریوهای «مسیرهای مشترک اقتصادی اجتماعی» ۲
28. تخمین میزان تابش خورشیدی در اقلیم های مختلف ایران با استفاده از روش های هیبریدی یادگیری ماشین
29. ارزیابی اثرات اختلالی ناشی از تغییرات اقلیمی و پروژه های سدسازی بر عملکرد اکولوژیکی تالاب اله آباد با تاکید بر تولید گردوغبار
30. اثر خشکسالی و گرد و غبار بر آناتومی برگ و چوب درخت بلوط ایرانی: بازنگری در آینده جنگل کاری
31. بررسی عملکرد روش های ANN و SVR در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مناطق خشک
32. اثر گرمایش جهانی بر روی کربن آلی خاک
33. تاثیر تغییرات اقلیمی بر آثار هنری و باستانی
34. سیلاب پسا یخبندان خلیج فارس و تغییرات اقلیم هولوسن: شکل گیری تمدن بشری
35. بررسی راهکارهای سازگاری مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی در کاشت برنج و کشت دوم پس از آن (سویا) در رشت
36. بررسی همگنی داده های میانگین دمای سالانه ایستگاه شهر ایلام با استفاده از آزمون های آماری
37. بررسی اثرات متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر عملکرد گندم دیم ایران به روش حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS)
38. ارزیابی اثرات اقدامات توسعه ای بر انتشار گاز های گلخانه ای در بخش صنعت با استفاده از پویایی های سیستم: مطالعه موردی استان اصفهان
39. از شهرسازی پایدار تا شهرسازی اقلیمی
40. تبیین نیت سازگاری کشاورزان در مواجهه با گرد و غبار؛ مدل توسعهیافته نظریه انگیزش حفاظت
41. تحلیل تاثیر تغییرات دما و بارش بر خشک شدن باغات انجیر استهبان در سال های اخیر
42. تاب آوری بلوط ایرانی در برابر خشکی و گردوغبار: بررسی ریزساختار برگ و چوب
43. پیش نمایی تغییرات بارش های آتی حوضه های آبخیز تامین کننده آب شهر تهران
44. پایش تغییرات زمانی-مکانی بیابان زایی در حوضه گاوخونی بر مبنای معیار های اقلیمی
45. ارزیابی دورنمای تغییرات تبخیر-تعرق مرجع حوزه آبخیز رودخانه ارس در شرایط اقلیمی آینده تحت سناریوهای RCP
46. بررسی روند تغییرات دما و بارش حوضه های آبریز ایران در افق ۲۰ سال آینده بر اساس برونداد مدل های CMIP۶
47. تاثیر اقلیم درمعماری
48. افزایش حداکثری سهم نیروگاه های برق آبی نسبت به حرارتی گامی در راستای توسعه پایدار کشور
49. ارزیابی اثرات سناریوهای SSP از بروندادهای اقلیمی مدل های جفت شده میان مقایسه ای فاز ششم (CMIP۶) بر منابع آب و کشاورزی منطقه هشتگرد با رویکرد اعمال راهبرد تطبیقی
50. پیش بینی رواناب با مدل SVR در سناریوهای اقلیمی و برآورد تقاضاهای آبی ناشی از تغییرات آن در مدل WEAP
51. ارزیابی راهکارهای مختلف طراحی بیوکلیمایی به منظور کاهش اثر تنش های حرارتی شهر شیراز (مقایسه ای بین دوره مشاهداتی و آینده)
52. بررسی تغییرات تبخیر و تعرق مرجع طی سده ی بیست و یکم در برخی مناطق نیمه خشک ایران
53. رفتار سازگاری کشاورزان شهرستان خوی در برابر تغییرات اقلیمی
54. فرصت ها و تهدیدهای ویروس کرونا برای محیط زیست
55. ادارک بهره برداران مرتعی بخش مرکزی شهرستان نجف آباد از تغییرات بارندگی
56. ادارک جوامع محلی از تغییرات دما (مطالعه موردی: بهره برداران مرتعی بخش مرکزی شهرستان نجف آباد)
57. تحلیل افت و خیزهای پارامتر SLP فصلی دشت اردبیل بر مبنای خروجیمدلهای آب و هوایی و سناریوی جوی B۲IMA
58. آشکارسازی نوسانات فشار فصلی سطح دریا در ایستگاه اردبیل بر مبنای خروجی برخی مدلهای جوی تحت طرحواره A۱T-MES
59. ادراک زنان روستایی از نوسانات اقلیمی و نحوه سازگاری با آن ها: کاربرد نظریه داده بنیان (مورد مطالعه استان فارس)
60. بررسی روند تغییرات سالانه دما و بارش با روش آماری من کندال (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)
61. درک و سازگاری عشایر نسبت به تغییر پارامترهای اقلیمی منطقه سمیرم (مطالعه موردی: عشایر قشقایی)
62. ارزشیابی و اولویت بندی سیاست های سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیم در استان فارس
63. پیش بینی تغییرات رسوب ورودی به مخزن سد با استفاده از مدل بارش-رواناب IHACRES تحت تاثیر پدیده تغییراقلیم (مطالعه موردی: سد طرق)
64. برجسته سازی اخبار اقلیمی در مطبوعات ایران
65. ارزیابی شاخص های برنامه ریزی شهر های کم کربن
66. مدیریت توام آب زیرزمینی – خشکسالی: مروری بر تجارب کالیفرنیا
67. تاثیر غلظت دی اکسید کربن و فراهمی نیتروژن خاک بر شاخصهای رشد و فیزیولوژیکی گندم
68. معرفی یک مدل غیر خطی بر اساس هیبرید ماشین های یادگیری به منظور مدل سازی و پیش بینی بارش و مقایسه با روش SDSM (مطالعات موردی: شهرکرد، بارز و یاسوج)
69. بررسی تغییرات زمانی- مکانی مقادیر حدی دما بر اساس شاخص های ETCCDI (ناحیه شمال و غرب کشور)
70. تحلیل میزان بارش و تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر منابع آبی
71. اقتصاد روستایی و فعالیت های معیشتی در کشورهای در حال توسعه : کاوش چشم اندازهای بحران تغییرات آب و هوایی
72. مدلسازی رویشگاه بالقوه گونه کما (Ferula ovina) در حال حاضر و سالهای آینده با استفاده از مدل افزایشی تعمیم یافته(مطالعه موردی: فریدونشهر اصفهان)
73. ظرفیت ذخیره کربن گونه های Lycium depressum Stocks و Zygophyllum fabago L. و خاک رویشگاه های آنها در کویر میقان، اراک
74. ارزیابی خطر و برنامه بیلان صفر بیابان زایی در افق ۲۰۳۰ در دشت گرگان
75. دگرگونی شهرها از طریق اصول و شیوه های حساس به آبمطالعه موردی؛ گناباد
76. اثرات تحول سنی لندفرم ها بر دینامیک کربن پدوسفر (مطالعه موردی: دامنه های آلاداغ- شمال شرقی ایران)
77. پیش نگری طوفانهای گرد و خاک جنوب شرقی ایران با استفاده از خروجی های CMIP ۶ تحت سناریوهای SSP در دوره زمانی (۲۱۰۰-۲۰۲۰)
78. روندیابی ضریب تشت تبخیر و پیش نگری مقدار تبخیر از تشت تحت سناریوهای واداشت تابشی در چند ایستگاه منتخب ایران
79. بررسی تاثیر گسترش گیاهان چوبی بر ترسیب کربن خاک
80. شبیه سازی عملکرد و بهره وری مصرف آب در ارقام جدید گندم نان با استفاده از مدل DSSAT-Nwheat
81. مفهوم تاب آوری و اهمیت آن در پروژه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ کوثر)
82. مخاطرات محیطی بستر جغرافیایی شهرهای هوشمند آینده مطالعه موردی: رخداد سیل ۶ مرداد ۱۴۰۱ شهر یزد
83. تبیین ارتباط مورفولوژی شهری و اقلیم شهری
84. بررسی کارایی مدل های ریزمقیاس نمایی آماری LARS-WG و SDSM در شبیه سازی دما و بارش
85. تغییرات دیرینه محیطی ایران و تاثیرات آن بر گسترش قلمرو امپراتوری هخامنشیان و ساسانیان
86. بررسی روند میزان بارش دو دهه اخیر کشور ایران
87. بررسی تغییرات کاربری ارضی و مولفه های اقلیمی در شهرستان مشکین شهر
88. بررسی روابط متقابل مولفه های کشاورزی اقلیم هوشمند با استفاده از تکنیکDEMATEL
89. تاثیرات تغییرات اقلیم بر منابع آبی ( مطالعه موردی:حوزه ارسنجان)
90. مدل بهینه سازی دوسطحی برای تخصیص آب با استفاده مجدد از فاضلاب تحت سناریوهای اقلیمی
91. اثر تغییراقلیم بر عملکرد گندم و تحلیل ریسک ناشی از آن (مطالعه موردی: منطقه روددشت اصفهان)
92. بررسی روند ترسالی و خشکسالی شهرستان بیرجند طی ۱۵ سال اخیر
93. کشاورزی ارگانیک و تغییر جهانی اقلیم
94. پایش تغییرات پوشش گیاهی روستاها و مراتع مناطق ییلاقی شهرستان مهریز
95. پایش تغییرات پوشش گیاهی روستاها و مراتع مناطق ییلاقی شهرستان مهریز
96. بررسی تغییرات عملکرد و طول مراحل فنولوژی گندم دیم تحت سناریوی RCP با استفاده از دو مدل DSSAT و AquaCrop در غرب ایران
97. تحلیلی بر نگرش دانشگاهیان در ارتباط با تغییرات آب و هوایی (مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد)
98. پاسخ های سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی
99. بررسی و مقایسه تاث یر پارامترهای اقلیمی دما و درجه حرارت بر عملکرد پنبه تولیدی استانخراسان جنوبی
100. مقایسه تکنیک های رگرسیونی و یادگیری ماشینی در تعیین گستره جغرافیایی اسپرس کوهی (Onobrychis cornuta L.) تحت تاثیر ویژگی های محیطی و تغییر اقلیم با استفاده از مدل IPSL-CM۶A-LR