مقالات تغییر اقلیم در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات تغییر اقلیم درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه تغییر اقلیم جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 3,980 مقاله در زمینه تغییر اقلیم استخراج شده است.

لیست مقالات تغییر اقلیم در مدیریت بحران

1. تحلیلی آماری از ارتباط دماهای بیشینه ایران با متوسط جهانی ناهنجاری های دمایی خشکی ها و اقیانوس ها
2. بررسی چشم انداز تغییرات شاخص های حدی دما و بارش در استان کردستان بر اساس سناریوهای واداشت تابشی (RCP)
3. بررسی تغییرات زمانی-مکانی مقادیر حدی بارش روزانه (ناحیه شمال و غرب ایران)
4. تغییرپذیری فرین های اقلیمی براساس شاخص های ترکیبی و امواج گرمایی در گستره حوضه های آبریز کشور
5. بررسی روند تغییرات برخی عناصر اقلیمی در استان چهارمحال و بختیاری
6. تغییرات اقلیم و الگوی جوانه زنی و رویش علف های هرز
7. تحلیل روند بارندگی در استان مازندران با استفاده از روش من-کندال منطقه ای
8. ارزیابی هیدرولوژیکی یخچال های علم کوه با مقایسه تصاویر ماهواره ای Landsat وTerra در سامانه گوگل ارث انجین
9. مقایسه عملکرد روش های مختلف در بررسی روند تغییرات متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی: سد سفیدرود)
10. نظریه گایا و شکل گیری نگرش های نو در علوم محیطی
11. پیش نگری و پهنه بندی فراسنج های اقلیمی حوضه آبریز کارون در دوره های آتی با استفاده از ریزگردانی خروجی مدل HadGEM۲-ES
12. مروری بر اقدامات کشور در مدیریت خشکسالی و ظرفیت آنها برای مواجهه با بحران های آبی
13. مدیریت بحران آب و هوایی و رویکرد چین و روسیه
14. تحلیل آثار ارکان مختلف کشاورزی اقلیم هوشمند در مدیریت بحران آب در بخش کشاورزی
15. مطالعه تغییرات اقلیم استان آذربایجان غربی با رویکرد نجات دریاچه ارومیه
16. بررسی تاثیر تغییرکاربری اراضی و اقلیم بر رواناب حوضه ی آبخیز با استفاده از مدل SWAT (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز گرین)
17. مقایسه وضعیت تاب آوری اجتماعی نوع نظام بهره برداری در برابر تغییرات اقلیمی (مورد مطالعه: سیب زمینی کاران شهرستان کرمانشاه)
18. تحلیل روند زمانی و دوره تناوب متغیر های بارش، دما و تبخیر و تعرق در محدوده چند ایستگاه با اقلیم متفاوت
19. ارزیابی مدل های خطی و داده مبنا در ریز مقیاس نمائی بارش و دما در استان خراسان جنوبی
20. بررسی وضعیت تغییرات آینده منحنی های شدت- مدت- فراوانی به کمک مدل CanESM۲ تحت سناریوهای RCP
21. مطالعه اثر تغییر تاریخ کشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد سه لگوم گرمسیری در جنوب کرمان
22. ارزیابی استراتژی های مدیریت پایدار آب زیرزمینی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی: مقایسه رویکردهای بهره-برداری تلفیقی سیکلی و غیرسیکلی
23. ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش راهکارهای کشاورزی هوشمند به اقلیم با تاکید بر ویژگی های سرمایه اجتماعی و روانشناختی
24. پیش بینی تخمین میزان خشکسالی با استفاده از الگوریتم های داده مبنا (مطالعه موردی دریاچه ارومیه)
25. بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر تغییرات دبی رودخانه ی هروچای اردبیل با استفاده از مدل های SWAT و LARS-WG
26. بررسی تاثیر تغییرکاربری اراضی و اقلیم بر رواناب حوضه ی آبخیز با استفاده از مدل SWAT (مطالعه ی موردی :حوضه ی گرین)
27. واکاوی آسیب پذیری معیشت خانوارهای روستایی نسبت به تغییرات اقلیمی در استان کرمانشاه
28. پیش بینی وضعیت خشکسالی در دوره های آتی با استفاده از مدل LARS-WG (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)
29. ارزیابی اجتماعی دانش دانشجویان غیر آب و هوا شناس نسبت به تغییراقلیم
30. ارزیابی دقت مدل های CMIP۶ در برآورد دما و بارش ایران بر اساس تحلیل شبکه ای
31. پهنه بندی نواحی روستایی آسیب دیده از سیلاب(فروردین ۱۳۹۸) در شهرستان هویزه- استان خوزستان
32. آشکارسازی تغییرات اقلیمی با تحلیل آزمون گرافیکی کندال و شاخص های خشکسالی (مطالعه موردی: حاشیه تالاب آق گل همدان)
33. مقایسه عملکرد مدل هایGP ،ANN ، BCSD و SVM در شبیه سازی دما
34. ارزیابی مدلهای گردش عمومی و رتبهبندی آنها بهمنظور شبیهسازی هیدرولوژیک
35. تغییرات آب و هوای جهانی و پیامدهای آن
36. ارزیابی تاثیر تغییرات اقلیمی بر وقوع آتش سوزی و راهکارهای مدیریت آن با رویکرد توسعه پایدار
37. تاثیر نوع رنگ و درصد سایه دهی سایبان بر برخی از ویژگی های رویشی، کمی و کیفی انگور رقم ’ریش بابا‘
38. تحلیل شدت، مدت و فراونی خشکسالی هواشناسی بر دشت ملایر استان همدان
39. رابطه فضایی متغیرهای آب وهوایی با عملکرد گندم دیم ایران
40. ارزیابی و تحلیل تغییرات اقلیمی شمال استان خوزستان با بهره گیری از مدل در دوره آماری ۲۰۳۰-۲۰۱۹ و LARS-WG تحت ریز مقایس نمایی HadCM۳ ۲۰۵۰-۲۰۳۰
41. تحلیل شواهد تغییراقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر
42. پهنه بندی دمای متوسط با مدل SDSM بر اساس برونداد مدل های CMIP۶ در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه
43. پیش بینی دمای بیشینه در ایستگاه مهاباد بر اساس مدل های CMIP۶
44. ارزیابی تبخیر – تعرق مرجع ماهانه در ایران براساس برونداد مدل های دینامیکی ریزمقیاس شده پروژه CORDEX- MNA
45. تحلیل حساسیت و بررسی تغییرات شاخص خشکی (AI) در چند نمونه اقلیمی ایران
46. پیش بینی بلندمدت بارش با استفاده از مدل ریز مقیاس نمایی آماری
47. پیش بینی خشکسالی هواشناسی با مدل HAMCM۳، ریزمقیاس ساز LARS-PG و توزیع های آماری ، مطالعه موردی : شمال استان فارس
48. تاثیر تغییرات اقلیم بر سلامت کودکان - اقدامات و سازوکارها
49. باغ جنگل ؛ بازطراحی نظام کشاورزی شهری با هدف تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی
50. بررسی تاثیرات اقلیمی بر بر امنیت ملی ایران
51. بررسی تاثیر بهینه سازی توام توزیع آب و الگوی کشت بر درآمد کشاورزان (مطالعه موردی: شبکه قزوین)
52. مسولیت حقوقی دولت ها در قبال تغییرات اقلیمی
53. «جنگلداری اکونومیک» یا «جنگلداری اکولوژیک»؟
54. مقایسه تاثیر تغییرات روند کاربری اراضی و بارش بر دبی سالانه (مطالعه موردی حوزه آبخیز کیار)
55. برهم کنش دما و رطوبت برالگوی خواب و جوانه زنی علف هرز دم روباهی(Setaria glauca (L.) P.Beauv.)
56. شش حوزه مهم در جهت جلوگیری از گرمایش جهانی و عواقب آن
57. ریزمقیاس نمایی مدل گردش عمومی جو در بررسی تغییرات دمای هوا و بارندگی دشت گلگیر استان خورستان
58. بررسی تغییرات اقلیمی ارتفاع تراز یخ زنی و تحلیل همدیدی آن در فرودگاه های مهرآباد، مشهد و کرمانشاه
59. سهم ترسیب کربن در تعدیل اثر گرمایش جهانی مناطق شهری(مطالعه موردی:شهر شیراز)
60. ارزیابی سه مدل اقلیمی CMCC-ESM۲، GFDL-ESM۴ و MRI-ESM۲-۰ در پیش بینی بارش حوزه آبخیز سد فریمان
61. مغزه های یخی رمزگشای رازهای اقلیم گذشته
62. بررسی تغییرات اقلیمی ارتفاع تراز یخ زنی و تحلیل همدیدی آن در فرودگاه های مهرآباد، مشهد و کرمانشاه
63. ارزیابی مدل های IHACRES و سیستم استنتاج عصبی-فازی در پیش بینی رواناب حوزه آبخیز سد کریت در دوره آتی
64. آبیاری با پساب تصفیه شده راهکاری برای تامین معیارهای کشاورزی پایدار وخروج از بحران آب در حوضه دریاچه ارومیه
65. خشکسالی و اثرات آن بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی
66. تعیین روند تغییرات دما در خراسان جنوبی با استفاده از آزمون ناپارامتریک من -کندال
67. پیش بینی تغییرات اقلیمی با استفاده از مدل های گردش عمومی جو و مقیاس کاهی مدل های SDSM و LARS-WG تحت سناریوهای واداشت تابشی در حوضه آبریز دز
68. مدل سازی الگوی رویش سه گونه علف هرز در رقابت با کینوا(.Chenopodium quinoa Willd)تحت تنش خشکی
69. بررسی تاثیرعوامل انسانی و اقلیمی بر تغییرات تراز و کیفیت آب زیرزمینی در مناطق نیمه خشک
70. بررسی تغییرات اقلیمی برروی گیاهان زراعی
71. کاربرد روش پس پردازش مقیاس دهی خطی برای تصحیح اریبی برونداد مدل های اقلیمی CMIP۶
72. اثرات تغییرات دمایی زمستان بر سیب کاری استان آذربایجان غربی
73. تغییرات اقلیمی و امنیت غذایی
74. اثرات افزایش دی اکسید کربن ،گرمایش زمین وتغییرات اقلیمی بر بوم ساز گان جنگلی جهان
75. ارزیابی انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی در زراعت ارقام بومی برنج در استان مازندران
76. بررسی تاثیر انتخاب دوره پایه مناسب بر متغییرهای هواشناسی(مطالعه موردی:منطقه بیرجند)
77. بررسی کارائی مدل ریزمقیاس نمائی آماری (SDSM) در پیش بینی پارامترهای دمائی در سه اقلیم متفاوت (مطالعه موردی: مشهد و شیراز و رامسر)
78. تغییرات اقلیمی، بحران آب و ستیزه های اجتماعی و سیاسی در خاورمیانه
79. بررسی روند اختلاف دمای شب و روز سطح زمین درگستره ایران
80. بررسی روند بارش سالانه شهر اسفراین به روش آماری من کندال و نرم افزار Rstudio
81. پیش بینی تغییرات بارش در غرب کشور با استفاده از مدل ریزمقیاس گردانی SDSM و سناریوهای واداشت تابشی
82. بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر وضعیت دما و بارش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد طرق مشهد)
83. عواقب انسانی تغییرات اقلیمی با تاکید بر ملاحظات حقوق بشری و کنوانسیون ۲۰۱۵ پاریس
84. تغییرات مکانی و زمانی پراکندگی بارش مناطق جنوب غربی ایران در سه دهه گذشته
85. تحلیل تاثیر تغییرات آب وهوایی و راهبردهای پایدار مدیریت تامین و مصرف آب
86. تخمین بلندمدت تغییرات عوامل اقلیمی ایستگاهی تحت مدل CanESM۲ (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک بروجرد)
87. کاملینا (Camelina sativa) گیاهی مناسب جهت کشت در مناطق دیم و کم آب
88. نقش تعدیل کنندههای تنش در عملکرد گیاهان زراعی با نگاه گرمایش زمین
89. تغییرات شدت بارش متاثر ازتغییر اقلیم در ایستگاه سینوپتیک بابلسر
90. بررسی وضعیت خشکسالی در حوضه آبریز هراز از دیدگاه هواشناسی کشاورزی
91. تهاجم گیاهی
92. استراتژی های مدیریتی دامداران در مواجه با خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان کلات نادر، خراسان رضوی)
93. بررسی تاثیر خاک کشاورزی بر انتشار گازهای گلخانه ای و راهکارهای کنترل آن
94. شبیه سازی و پیش بینی تغییرات اقلیمی با استفاده از مدل آماری SDSM در ایستگاه سینوپتیک قم
95. روند تغییرات نیاز سرمایی گیاه پسته و پیش بینی آن با استفاده از مدل SDSM (مطالعه موردی: یزد)
96. بررسی ارتباط تغییرات دما و الگوهای پیوند از دور در سرشاخه های رودخانه های مرزی غرب ایران
97. ریزمقیاس نمایی پارامترهای اقلیمی تحت مدل CanESM۲ بر اساس سناریوهای مختلف (مطالعه موردی ایستگاه قزوین)
98. آشکارسازی تغییرات سهم دوام های روزانه ی بارش در تامین روزهای بارشی و بارش ایران
99. ارائه برنامه آموزش تغییرات اقلیم در نظام آموزش رسمی بر مبنای مدیریت فرآیند آموزش در استاندارد ISO ۱۰۰۱۵
100. ارزیابی محصول ماهواره‎ای CHIRPS در بررسی روند تغییر بارش‎های جنوب شرق ایران