مقالات شبکه آب و فاضلاب در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شبکه آب و فاضلاب درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شبکه آب و فاضلاب جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 356 مقاله در زمینه شبکه آب و فاضلاب استخراج شده است.

لیست مقالات شبکه آب و فاضلاب در مدیریت بحران

1. مروری بر ارزیابی تاب آوری شبکه های آب و فضلاب و زهکشی شهری تحت اثر سیلاب احتمالی
2. بررسی تهدید سیل بر فرآیند آبرسانی در کلانشهر رشت
3. تحلیل ریسک خشکسالی در سامانه های توزیع آب کشاورزی، مطالعه موردی: شبکه آبیاری رودشت
4. وظایف دستگاه های اجرایی در مدیریت بحران حمله بیوتروریسم به تاسیسات آب
5. مدل بهینه سازی دوسطحی برای تخصیص آب با استفاده مجدد از فاضلاب تحت سناریوهای اقلیمی
6. تاثیر مدیریت بحران در مدیریت فاضلاب شهری
7. ارزیابی ساختاری مصوبه تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی
8. ارزیابی تاب آوری هیدرولیکی و زمان بازگشت شبکه توزیع آب شهر صدرا در برابر زلزله
9. بررسی تاثیر بهینه سازی توام توزیع آب و الگوی کشت بر درآمد کشاورزان (مطالعه موردی: شبکه قزوین)
10. نقش کلیدی ارزیابی عملکرد در مدیریت آب و فاضلاب در بحران خشکسالی
11. ارائه الگوی مدیریتی استمرار فعالیت و خدمات پس از بحران (مطالعه موردی: حوزه ی ستادی آبفا منطقه ۳ تهران)
12. نقش دبی سنج شبکه های فاضلاب در مدیریت بحرانمطالعه موردی: شبکه جمع آوری فاضلاب شهر یزد
13. تجارب مدیریت بحران در شرکت آب و فاضلاب استان قم در مواجهه با پاندمی کرونا
14. بررسی توزیع زمانی و مکانی آئروسل های میکروبی (باکتری و قارچ)تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز
15. بررسی عوامل موثر بر دیدگاه برخی از کشاورزان در استفاده از پساب در شهرستان خرم آباد
16. بررسی قابلیت اطمینان لرزه ای خطوط لوله زیرزمینی تحت اثر خوردگی
17. شناسایی محله های آسیب پذیر شهری از نظر اتفاقات شبکه ی آب مطالعه ی موردی: شهر اردبیل
18. اولویت بندی روش های آبرسانی به استان های خشک ایران بر اساس معیارهای چندگانه ( محیط زیست، جمعیت شناسی، سیاسی، اقتصادی، حجم آب، زمان و معیارهای یونسکو )
19. بررسی تاثیرات عدم وجود شبکه جمع آوری و دفع آب سطحی در محدوده شهری (مطالعه موردی شهر اهواز)
20. انتخاب محل مناسب جهت جانمایی مخازن اضطراری آبرسانی پس از وقوع زلزله به روش AHP (مطالعه موردی: محدوده منطقه ۵ تهران)
21. مدل شبیه سازی- بهینه سازی برای مدیریت مناسب امنیت شبکه های توزیع آب شهری
22. بررسی نقاط مختلف در لوله تحت زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل لوله های شبکه آب و فاضلاب شهری- تبریز
23. بررسی عددی جریان سیلاب در شبکه فاضلاب با در نظر گرفتن اثرات مجرای ورودی
24. پهنه بندی خطر زمین لغزش در محدوده کانال آبرسانی دزکرد (شمال غرب فارس)
25. ارزیابی تاب آوری زیرساخت های شبکه آب شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه ۲ تهران)
26. امکان سنجی بهبود اقلیم و خاک از طریق توسعه فضای سبز در یک منطقه خشک
27. بررسی اثرات طرح تجمیع و تصفیه فاضلاب شهری بر تراز هیدرولیکی آبخوان تحت شرایط تغییر اقلیم در دوره ۲۰۱۴-۲۰۲۰ میلادی (مطالعه موردی: دشت بیرجند)
28. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای اقلیمی موثر در مصرف اب و تولید فاضلاب شهرهای بزرگ تحت سناریوهای RCP مطالعه موردی: شهر تهران
29. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر فرآیندهای تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن
30. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر کیفیت منابع آب و سلامت آب آشامیدنی (مطالعه ی موردی: مناطق 6 گانه ی آب و فاضلاب شهر تهران)
31. اثرات تغییر اقلیم بر استفاده مجدد از فاضلاب
32. تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر توسعه پایدار مدیریت آب و فاضلاب شهری
33. بررسی شیوه های نوین آبیاری در کشاورزی با توجه به پدیده تغییر اقلیم
34. نقش مخازن آب اضطراری به عنوان آب انبارهای نسل تازه در تامین کمی و کیفی آب شبکه توزیع در مواقع بحرانی
35. مدیریت بحران کم آبی با دانش و فناوری
36. جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در زلزله در شهرستان ایرانشهر: رویکرد پنل خبرگان و تکنیک دلفی
37. شناسایی ریسک زیرساخت های حیاتی سیستم فاضلاب شهری با رویکرد پدافند غیرعامل
38. اثر عمق لوله های مدفون شبکه آبرسانی شهر بیرجند در پاسخ به بارگذاری انفجار سطحی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش خسارت، با تکیه بر مبانی مدیریت بحران
39. نقش سامانه های اطلاعات جغرافیایی در پدافندغیرعامل سیستم های آب و فاضلاب شهرستان شاهرود
40. امکان سنجی استفاده از فاضلاب تصفیه شده در شرایط کم آبیاری (مطالعه موردی: دشت بیرجند)
41. ارزیابی لرزه ای قابلیت اعتماد شبکه آبرسانی
42. ارزیابی ریسک سیلاب در راستای کاهش خسارات تأسیسات آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شهرستان فشم )
43. مدیریت ریسک های فرآیندی در شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
44. مقدمه ای بر تاب آوری تصفیه خانه های فاضلاب در برابر سیلاب
45. بررسی و مرور مدل های آنالیز ریسک و ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی بخش شبکه های آبرسانی شهری و سیستم های فاضلاب
46. بررسی نقش پدافند غیرعامل در شبکه آبرسانی و سدهای ایران (مطالعه موردی)
47. بررسی و ارزیابی پیاده سازی اصول پدافند غیرعامل در پروژه های شرکت آب و فاضلابشیراز
48. افزایش تاب آوری تأسیسات آبرسانی در برابر تهدید سیل
49. حفظ و حفاظت تاسیسات آبرسانی با رویکرد پدافند غیرعامل
50. بررسی و ارزیابی شبکه آبرسانی شهری از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از روش DEMATEL فازی
51. مروری بر مطالعات ارزیابی ریسک سیستم توزیع آب، تحت اثر زلزله
52. بررسی فرضیات موجود در حوزه راهکارهای ارتقاء سطح تاب آوری پروژه های زیرساختی آب رسانی در دوران ساخت (نمونه موردی شهر تهران)
53. راهکارهای مدیریت سیلاب شهری با بهره گیری از سامانه بام سبز
54. بررسی آسیب پذیری خطوط لوله مدفون و مودهای خرابی آنهادراثر زلزله
55. بررسی آسیب شناسی لرزه ای شبکه خطوط لوله آب و ارایه راهکارهای تاب آورانه جهت تاب آور سازی شبکه خطوط آب و فاضلاب در برابر زلزله
56. بررسی زیرساخت های حیاتی شبکه آب و فاضلاب در برابر زلزله و ارایه راه کارهای تاب آورسازی آن ها
57. بررسی ایمنی کپسول های اطفاء حریق صنعت فاضلاب تهران براساس استانداردهای ملی و بین المللی
58. توسعه مدل تحلیل ریسک خشکسالی در سامانه های تامین آب کشاورزی شبکه آبیاری رودشت شمالی با استفاده از شبکه بیزین
59. ارزیابی ریسک سرطان زایی و غیر سرطانی تماس پوستی با سیلاب آغشته به فاضلاب آلوده به برخی فلزات سنگین
60. افزایش تاب آوری تاسیسات آبرسانی شهری در برابر تهدید سیل
61. تجارب شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان در مواجهه با سیلاب فروردین ماه 98 شهرستان پلدختر
62. اثرات سیلاب بر شریان های حیاتی شبکه فاضلاب کاشان و اثر سیل (تجربه و چالش های سیلاب های اردیبهشت 98)
63. تخصیص بهینه و اقتصادی آب در شبکه آبیاری و زهکشی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ICA (مطالعه موردی: شبکه صوفی چای)
64. بررسی راهکارهای مدیریتی تامین آب در شرایط اضطراری (مطالعه موردی: محدوده آب و فاضلاب منطقه یک تهران)
65. اندازه گیری شبیه سازی پراکنش و پالایش الاینده ها و رفع بوی نامطلوب از تاسیسات واحد پساب وخنثی سازی پالایشگاه نفت بندرعباس
66. تحلیل اثر برنامه ریزی مسکن در شهرک های جدید بر بهره برداری زیرساخت شهری و مدیریت بحران (نمونه موردی: مسکن مهر مهرگان قزوین)
67. پدافند غیرعامل در واحدهای کلرزنی سامانه های ابرسانی
68. تخمین ریسک عدم تامین آب توسط سیستم ابرسانی در اثر وقوع زلزله با استفاده از روش تحلیل درخت خطا مطالعه موردی: سیستم ابرسانی مربوط به تصفیه خانه شماره 5 کلانشهر تهران
69. بررسی عملکرد شبکه ابرسانی شهر بم در هنگام وقوع زلزله
70. نقش پدافند غیرعامل در امنیت زیرساختهای تامین، تصفیه و توزیع آب شهری
71. بررسی تهدیدات و میزان آسیب پذیری سامانه آبرسانی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل
72. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه آب آتش نشانی پالایشگاه گاز ایلام (رینگ میانی)
73. تمهیدات پدافند غیرعامل در تصفیه خانه فاضلاب پرکندآباد مشهد و ارائه راهکار در راستای مدیریت بحران
74. سنجش میزان هدر رفت آب و ارائه راهکارهای نوین مدیریت بحران آب و فاضلاب در مناطق حاشیه نشین کلانشهر مشهد
75. مدلسازی و تحلیل رفتار زنجیره ای مخازن آبرسانی اضطراری چدن داکتایل
76. ارزیابی اثربخشی سیستم های اعلام و اطفاء حریق و روش های پیشگیری از بروز حریق: یک مطالعه موردی در تصفیه خانه جنوب شرکت فاضلاب تهران
77. افزایش تاب آوری تاسیسات فاضلاب شهری در برابر تهدید سیل
78. بررسی آسیب پذیری لرزه ای سیستم تصفیه خانه آب و فاضلاب تحت حوزه نزدیک گسل (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب و فاضلاب محور بن- بروجن)
79. کنترل و مدیریت بحران آب منطقه آزادگان شهر دزفول
80. مدیریت بحران و کنترل آب
81. مدیریت بحران شبکه های توزیع آب و فاضلاب در بلایای طبیعی (سیل)
82. اولویت بندی راه حل های برون رفت از خشکسالی در منطقه کویر مرکزی ایران ( مطالعه موردی : دشت کاشان و آران وبیدگل )
83. ارزیابی آسیب پذیری سدها و زیرساخت های آبی با رویکرد پدافند غیرعامل
84. ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری سامانه آبرسانی شهری و ارائه در بستر GIS
85. آلودگی آب در بوم سامانه ی آبی زاینده رود، پیامدها و ارائه ی راهکارها
86. ارائه راهکارهای پدافند غیرعامل جهت مدیریت فاضلاب شهری (مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد)
87. حملات بیولوژیک و اقدامات بیوتروریستی در حوزه آب آشامیدنی
88. تامین، نگهداری و استفاده از آب باران در محل با کاربرد سازه سنتی آب انبار
89. نقش مخازن آب اضطراری به عنوان آب انبارهای نسل جدید جهت تامین آب مراکز درمانی در مواقع بحرانی
90. امنیت شبکه توزیع آب شرب بر اساس ملاحظات پدافند غیرعامل (مطالعه موردی شهر اصفهان)
91. بررسی و مطالعه تمدن کاریزی در آبرسانی و توسعه پایدار از گذشته تا امروز
92. اثرات اقتصادی ریزگردها و اختلال رسانی ناشی از آن بر شبکه های برق و آب
93. مدیریت بحران و بررسی تاثیر بلایای طبیعی بر شبکه های آب و فاضلاب
94. کاربرد بهتر آبهای نامتعارف برای مقابله با خشکسالی و کشاورزی
95. ارائه چارچوب فرایند همکارانه در افزایش تاب آوری تصفیه خانه های آب و فاضلاب در مواجهه با سیلاب
96. ارایه راهکار آبرسانی نیروهای آتش نشانی به سکوهای مترو در شرایط اضطراری
97. تجربه شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد در برخورد با ورود سم به شبکه توزیع آب شهر سی سخت
98. ارزیابی اجرای پدافند غیرعامل در مجتمع های بزرگ آبرسانی مطالعه موردی تاسیسات آبرسانی شهید خوشسیرت آستانه اشرفیه
99. طبقه بندی و ارزیابی ریسک بهداشتی و مدیریت بحران ناشی از بیوتروریسم تامین آب آشامیدنی (مطالعه موردی: دریاچه سد زاینده رود تا خروجی تصفیه خانه بابا شیخعلی اصفهان)
100. کاربرد مدلMIKEBASIN در مطالعات هیدرولوژیکی حوضه آبی سد البرز و مقایسه آن با مدل شبکه مجتمع کالیفرنیا CALVIN