مقالات زمین لغزش در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات زمین لغزش درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه زمین لغزش جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,301 مقاله در زمینه زمین لغزش استخراج شده است.

لیست مقالات زمین لغزش در مدیریت بحران

1. بررسی شواهد تکتونیک فعال و ویژگی های حریم گسل کوشک و آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی، استان قزوین
2. پهنه بندی استعداد اراضی نسبت به وقوع لغزش با استفاده ازروش های رگرسیون خطی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: محور هراز از رودهن تا رینه
3. بررسی پتانسیل وقوع لغزش های کم عمق و جریان های واریزه ایدر دامنه های مشرف بر راه آهن دورود- اندیمشک
4. بررسی و مطالعه رابطه بین تغییر اقلیم و الگوهای بارش و نزولات آسمانی در گسترش لغزش زمین (رانش زمین ) در اراضی کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی که تغییر کاربری نامناسب یافته اند و ارائه مناسبترین راه حلهای مهندسی تثبیت ( مطالعه موردی در روستای بازنشین رحیم آباد شهرستان رودسر استان گیلان)
5. بررسی پایداری شیروانی های خاکی به روش تعادل حدی-مطالعه موردی گرزین خیل سوادکوه
6. مورفومتری لغزش بزرگ سیمره و بازسازی تاثیرات لندفرمی آن در کواترنری پسین (رشته کوه زاگرس در ایران)
7. پهنه بندی خطرلغزش درحوضه جاجرود بااستفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی
8. مدل سازی حرکات توده ای با روش های داده کاوی در جنوب شرق نیشابور، استان خراسان رضوی
9. بررسی مخاطرات زمین شناسی قطعه دوم آزادراه تهران شمال
10. ارایه یک روش جدید کنترل لغزش زمین در مجاورت جاده ها
11. بررسی اثر گرمایش جهانی و هشدار ریسک مخاطرات چندگانه در شهر تهران
12. تحلیل توسعه کاربری های شهری در مناطق لغزشی با استفاده از تلفیق مدل های تصمیم گیری چندمعیاره مطالعه موردی: حوضه رود - دره فرحزاد
13. اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش و پهنه بندی حساسیت آن با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره ی خطی مطالعه ی موردی: حوضه ی آبریز وهرگان-غرب استان اصفهان
14. مدل سازی عرصه های حساس به وقوع زمین لغزش و شناسایی عوامل موثر بر وقوع آن با استفاده از مدل آنتروپی شانون (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بار نیشابور)
15. مدل سازی عرصه های حساس به وقوع زمین لغزش و شناسایی عوامل موثر بر وقوع آن با استفاده از مدل آنتروپی شانون (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بار نیشابور)
16. ارزیابی روش رگرسیون لجستیک در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش مطالعه ی موردی: کرانه ی جنوبی حوضه ی آبریز اهر چای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان
17. پهنه بندی اثر ویژگی های زمین شناسی و ژئومورفولوژی بر الگوی زمین لغزش با استفاده از هندسه ی فرکتال (مطالعه ی موردی: حوضه ی تویه دروار)
18. پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و GIS (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبریز سردول چای، استان اردبیل)
19. تهیه ی نقشه ی حساسیت به وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه از نوع پیش خور پس انتشار (BP)
20. تهیه ی نقشه ی حساسیت به وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه از نوع پیش خور پس انتشار
21. پهنه بندی حساسیت و اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی (مطالعه ی موردی: استان لرستان)
22. اولویت بندی حوضه های آبخیز از نظر ریسک خطر وقوع زمین لغزش در استان کرمانشاه براساس مدل تصمیم گیری چندمعیاره (ELECTRE-۱)
23. پهنه بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز سد زاکین با استفاده از مدل Inedex overly maps و سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
24. بررسی کارایی مدل های هوش مصنوعی و آماری دو متغیره در تعیین مناطق حساس به وقوع زمین لغزش در استان آذربایجان غربی
25. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های مبتنی بر GIS و داده های راداری (مطالعه موردی: فریدون شهر)
26. مقایسه الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان، جنگل تصادفی و رگرسیون لجستیک در پهنه بندی خطر زمین لغزش در جاده مهاباد سردشت
27. پهنه بندی حساسیت وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل هیبریدی قضیه ی بیز ANP (مطالعه ی موردی: گردنه ی حیران)
28. اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از با مدل رگرسیون لجستیک : مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلوچای
29. پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش به روش آنبالاگان با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز دهستان تنیان)
30. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و تاپسیس در پایین دست سد سنندج
31. تعیین مرز پهنه های خطر زمین لغزش در مسیرآزادراه خرم آباد- پل زال با روش تحلیل سلسله مراتبی- فازی
32. پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز نکارود با استفاده از منطق فازی و سنجش از راه دور
33. ارزیابی و پهنه بندی حساسیت وقوع زمین لغزش با استفاده از روش آماری در حوضه آبخیز بالیخلی (ایستگاه یامچی)
34. شناسایی مهمترین عوامل پیش بینی کننده در تهیه نقشه حساسیت پذیری زمین لغزش با استفاده از مدل بیشینه آنتروپی
35. تهیه ی نقشه ی حساسیت زمین لغزش با استفاده از ترکیب روش نسبت فراوانی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
36. بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش در حوضه آبخیز رودخانه میمه در استان ایلام به روش تحلیل شبکه (ANP)
37. ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه سراجو)
38. مدلسازی حساسیت به زمین لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و روش فازی در حوزه آبخیز طالقان
39. یک روش جدید از تحلیل اقتصادی احداث زهکش در بدنه دیوارحائل و زمین لغزش در مجاورت راه ها
40. پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در منطقه کلور با استفاده از مدل ترکیبی قضیه بیز-ANP
41. بررسی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS و RS (مطالعه: موردی سد دوستی)
42. مدیریت بحران و شناخت پهنه های خطر و امن ناشی از زمین لغزش درنواحی روستایی شهرستان سروآباد
43. پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه آبریز رودخانه زرد با استفاده از منطق فازی
44. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک در حوضه آبریز لواسانات
45. اولویت بندی و پهنه بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل آنتروپی
46. تحلیل فعالیت زمین ساختی و ارتباط گسل ها با خطر زمین لغزش در حوضه سد کردستان
47. کاربردمدل های آماری دو متغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبریز نازلوچای
48. پتانسیل یابی مناطق مستعد زمین لغزش با استفاده از مدل FBWM (مطالعه موردی: شهر تبریز)
49. تحلیل کمی عوامل ژئومورفومتری موثر بر وقوع زمین لغزش با به کارگیری مدل نسبت فراوانی
50. بررسی و مطالعه وقوع زمین لغزش در روستای منصورآباد شیراز و ارائه راهکارتثبیت
51. کاربرد روش شاخص هم پوشانی داده محور در پتانسیل یابی خطر زمین لغزش
52. ارزیابی خطر و ریسک زمین لغزش در محیط GIS (مورد مطالعه شهر رشت)
53. کاربرد انواع روش یادگیری ماشین درتهیه نقشه حساسیت زمین لغزش در علوم محیطی
54. ارزیابی مدل های پیش بینی خطر زمین لغزش در حوضه چم سنگر
55. تخریب جنگل های منطقه ملکشاهی استان ایلام بر اثر زمین لغزش
56. شناسایی مناطق مستعد وقوع زمین لغزش در حوضه ی سرپل ذهاب
57. مدل سازی عددی زمین لغزش سیلارد در حوضه آبخیز سد لتیان
58. طول فعال خطوط لوله ی انتقال گاز در برابر زمین لغزش
59. مورفومتری و بازسازی زمین لغزش معلم کلایه
60. برآورد شاخص های مورفومتری زمین لغزش کبیرکوه
61. پیش بینی حساسیت وقوع زمین لغزش به منظور مدیریت ریسک زمین لغزش در حوضه آبخیز بار نیشابور
62. تاثیر سطح سفره های آب زیرزمینی بر رانش زمین
63. ارزیابی وضعیت تنوع پوشش علفی دیواره خاکریزی جاده جنگلی با استفاده از روش زیست مهندسی در طرح جنگلداری سوردار واتاشان
64. تعیین گسل مسبب زمین لرزه های ۲۳ آبانماه ۱۴۰۰، بخش فین بندرعباس با استفاده از تداخل سنجی راداری
65. مکان یابی مناطق مستعد نسبت به لغزش (مطالعه موردی: شمال نیشابور)
66. Landslide hazard zonation using bivariate statistical (AHP) model in Golestan Province
67. تاثیرات اکوهیدرولوژیک پوشش گیاهی در مسلح سازی خاک دامنه های جنگلی
68. ارائه ی مدل تهیه‎ی نقشه ی خطر لرزه ای در سیستم اطلاعات مکانی با درنظرگیری عدم قطعیت
69. مدل سازی حرکات دامنه ای محدوده مخزن سد ستارخان اهر با استفاده از مدل های پیش بینی کننده لجستیک و شبکه عصبی
70. مقایسه مدل سازی ژئوالکتریک برمبنای مش ساختاری و غیرساختاری، مطالعه موردی: آزادراه تهران-شمال
71. پهنه بندی خطر زمین رانش و تاثیر آن بر ناپایداری سکونت گاه های شهری مورد شناسی: زیباشهر گرگان
72. بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی توده مستعد لغزش در منطقه باباهور (شهرستان دورود)
73. شناسایی و پایش ناپایداری دامنه ای حوضه رودخانه نیر چایی با استفاده از تکنیک راداری الگوریتم sbas
74. ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل AHP و عملگرهای منطق فازی در حوضه ی آبریز پشت تنگ سرپل ذهاب (استان کرمانشاه)
75. پهنه بندی زمین لغزش های حوضه ی رودخانه ی گیوی چای با استفاده از مدل پرسپترون چندلایه از نوع پیش خور پس انتشار (BP)
76. ارزیابی پتانسیل ناپایداری دامنه ای به کمک مدل منطقه ای در بخش شمال غرب زاگرس با توجه به زمین لغزش های حوضه ی لیله
77. شناسایی و پهنه بندی مناطق مستعد زمین لغزش با استفاده از روش شیءگرا و تحلیل شبکه (ANP) (مطالعه موردی: حوضه آبریز شاهرودچایی شهرستان خلخال)
78. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی با تاکید بر عوامل شکل دامنه (مطالعه ی موردی: شهرستان کامیاران)
79. ارزیابی خصوصیات خمیرایی خاک مسیرهای جاده جنگلی طراحی شده با توجه به نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در سری چلیر جنگل خیرود
80. اثر شاخص های مورفومتری در بهبود کارایی مدل های داده کاوی به منظور پهنه بندی حساسیت زمین لغزش حوضه آبخیز چریک آباد ارومیه
81. بررسی تاثیر بارندگیهای شدید کوتاه مدت بر پایداری یک زمین لغزش قدیمی بزرگ در قطعه دوم راه آهن میانه-اردبیل (کیلومتر ۳۷۰)
82. شناسایی مناطق مستعد وقوع زمین لغزش و جابجایی عمودی با استفاده از تصاویر راداری (مطالعه موردی: محدوده شهری و حاشیه شهری لواسان)
83. کاربرد مدل ترکیب خطی وزین (WLC) در پهنه‎بندی پتانسیل وقوع زمین لغزش مطالعه‎ی موردی؛ منطقه‎ی سرخون در استان چهارمحال و بختیاری
84. شبیه سازی امواج ناشی از زمین لغزش زیر سطحی با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر (I-SPH)
85. شناسایی و پایش زمین لغزش با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضل رادار (محدوده موردمطالعه جاده ارتباطی نیر به سراب)
86. پتانسیل سنجی مناطق مستعد وقوع زمین لغزش در دره لاسم با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی
87. مدل سازی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل آماری رگرسیون لجستیک مطالعه موردی : استان کردستان، شهرستان بیجار
88. ارزیابی کیفیت معماری اقلیمی مساکن پس از سانحه ی روستای روشنق استان اردبیل بعد از زمین لغزش سال ۱۳۵۷
89. بررسی ارتباط فراوانی زمین لغزش با تکتونیک فعال بر مبنای شاخص های مورفوتکتونیک در محدوده حوزه آبخیز رودخانه فهلیان
90. کاربرد تحلیل شبکه ( ANP) در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش در محدوده محور و مخزن سد قلعه چای
91. اثر مشخصات فنی و زهکشی جاده بر زمین لغزش های کنارجاده ای در حوزه جنگلی ۸۵ استان گلستان
92. استفاده از روش تحلیل حدی اجزا محدود در تحلیل برگشتی زمین لغزش در سازند آسماری در شیراز
93. مدل سازی و پهنه بندی زمین لغزش های حوضه لتیان با استفاده از مقایسه آماری ۲ متغیره
94. پهنه بندی زمین لغزش در حوضه ی آبخیز توتکابن با استفاده از مدل های کمی
95. بررسی ابعاد و اثرات زمین لغزش در دامنه مخزن سد – مطالعه موردی سد کینه ورس
96. پهنه بندی استعداد زمین لغزش در دامنه های مشرف بر مسیر راه آهن درود- اندیمشک
97. پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: استان گیلان)
98. پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در استان تهران با استفاده از مدل فازی
99. بررسی آماری زمین لغزش ومقایسه آن با زون تکتونیک فعال حاصل از شاخص SL
100. پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه ی آبخیز جهان اسفراین خراسان شمالی