مقالات پیش بینی زلزله در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات پیش بینی زلزله درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه پیش بینی زلزله جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 169 مقاله در زمینه پیش بینی زلزله استخراج شده است.

لیست مقالات پیش بینی زلزله در مدیریت بحران

1. پیش نشانگرهای لرزه شناختی - پارامترهای لرزه خیزی
2. بررسی الگوهای پیش نشانگر لرزه شناختی (تغییرهای زمانی و مکانی پارامترهای لرزه خیزی b-value و (Z-value قبل از زمین لرزه ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ کاشمر
3. پیشبینی زلزله های القایی ناشی از سدسازی به وسیله شبکه عصبی مصنوعی
4. کارایی الگوریتم های توسعه یافته یادگیری عمیق در حوزه پیش بینی زلزله
5. کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل داده های لرزه شناسی (مطالعه موردی: داده های پیش نشانگرها)
6. بررسی روش های پیش بینی میان مدت زمین لرزه با تمرکز بر پیش نشانگرهای لرزه شناختی
7. پیش بینی زلزله با استفاده از روش های هوش مصنوعی
8. بررسی امکان پیش بینی زلزله به کمک شبکه عصبی
9. پیش بینی زلزله از طریق آنالیز استرین شبکه های جابه جایی به روش المان های محدود توسط GPS
10. برآورد پارامتر شدت زلزله در منطقه گسل با استفاده از داده های حرارتی سنجش از دور
11. کاهش خسارات غیر قابل پیش بینی زلزله با استفاده از پایه های گرد شبکه انتفال و توزیع
12. بررسی نظری امکان پیش بینی زلزله در ایران
13. بررسی زمان وقوع زلزله به کمک تحلیل زمان طبیعی برای زلزله ی ۵/۵ ریشتری جمهوری آذربایجان
14. پیش بینی زمانی زلزله با استفاده از شبکه عصبی
15. بررسی کاربرد چارچوب های تحلیل عظیم داده ها در پیش بینی زلزله
16. پیش نشانگر زمین لرزه بر اساس ناهنجاری های طیف موثر الکترومغناطیسی زیر یک هرتز
17. پیش نشانگر زمین لرزه بر اساس ناهنجاری های طیف موثر الکترومغناطیسی زیر یک هرتز
18. پیش‌بینی زلزله در ایران با بهره‌گیری از باندهای حرارتی تصاویر ماهواره‌ای: مطالعه موردی زلزله 1٬383 واور
19. پیش بینی توزیع نیروی جانبی زلزله بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی
20. پیش بینی جابه جایی های لرزه ای شیب سدهای خاکی با استفاده از سیستم های فازی
21. بررسی رکوردهای مغناطیسی مربوط به زلزله21 اکتبر 2016 ژاپن
22. پیش بینی زلزله با استفاده از ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر فیلتر ذره ای
23. مروری بر روش های پیش بینی پارامترهای زلزله و مخاطرات منابع طبیعی
24. پایش ضریب لرزه خیزی در مناطق لرزه خیز ایران بعنوان پیش نشانگر زلزله های آینده
25. پیش بینی بزرگای زمین لرزه با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (مطالعه موردی: شهر گرگان)
26. اثر خود دلسوزی در پیش بینی کیفیت خواب و ناگویی خلقی زنان باردار در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب
27. استفاده از محاسبات نرم در پیش بینی زلزله احتمالی استان سمنان
28. استفاده از نظریه بازی برای ارائه مدلی ترکیبی از پیشبینی های متفاوت برای پیش بینی زلزله در شهرستان بندرعباس
29. اختلال در سیگنال های VLF/LF به عنوان پیش نشانگر زمین لرزه سیرچ کرمان (Mn=5.8) در 1 مرداد 1397
30. پدیده خورشید گرفتگی پیش نشانگری جهت مکان یابی زمین لرزه
31. مدیریت بحران با بررسی تغییرات امواج VLF به عنوان پیش نشانگر زلزله در ایران
32. معرفی پیش نشانگر زلزله در یونوسفر ( TEC)
33. معرفی پیش نشانگر الکترومغناطیسی زلزله
34. پیش بینی تغییر مکان ماندگار لرزه یی شیب های خاکی با شتاب تسلیم متغیر به روش تحلیلی وابسته
35. بررسی گسل های فعال ایالات متحده آمریکا و پیش بینی علت وقوع ابرلرزه ی آتی
36. پیش بینی پارامترهای مخاطرات لرزهای با بکارگیری الگوریتم ژنتیک مبتنی بر آنالیز خوشه بندی، مطالعه موردی از گسل تبریز
37. بررسی احداث یک رصدخانه ژئومغناطیسی در استان کرمان
38. مطالعه لرزه خیزی بر اساس روش شبکه عصبی مصنوعی
39. فاکتور کیفیت Qc به عنوان پارامتری از تکتونیک منطقه
40. کاربرد روش های فرکتالی در پیش بینی رویدادهای لرزه ای متاثر از روند آناتولی (مطالعه موردی: گسل تبریز در استان آذربایجان شرقی)
41. مطالعه زمین لرزه های القایی و ارایه راهکارهایی به منظور پیش بینی آنها
42. ثبت سیگنال های الکتریکی لرزه ای (SES) قبل از زمین لرزه در آذربایجان شرقی(ایران)
43. بررسی تغییرات میدان ثقل مرتبط با وقوع زلزله سراوان (Mw=7.8) با استفاده از داده های ماهواره ی GRACE
44. پیشبینی زمینلرزه با استفاده از ناهنجاریهای یونسفری
45. بررسی خصوصیات فرکتالی زمانی زمین لرزه های ناحیه بلده البرز مرکزی
46. بررسی تغییرات ایجاد شده در دانسیته الکترونی یونوسفر قبل از وقوع زمین لرزه کرمان در تاریخ 29 آذر 1389
47. بررسی نقش زیرساختها در طرح جامع پیش‌بینی زلزله در ایران، برای برنامه ریزی و مدیریت بحران
48. پایش پیوستة تغییرات غلظت گاز رادون بهعنوان پیشنشانگر زلزله در چشمة آبگرم جوشان، استان کرمان
49. رفتارنگاری ریزشکستگی‌های سنگ برای پیش‌بینی زلزله
50. طراحی پایگاه ثبت داده های میکروگرانی سنجی ایران در راستای بررسی تغیرات گرانی به عنوان پیش نشان گر زلزله
51. بررسی بی هنجاری های ژئومغناطیسی مرتبط با دو زمین لرزه در هند و معرفی روشی جدید برای کاهش نوفه
52. مثلث حیات - چگونه هنگام زلزله و فروریختن ساختمانها جان خود را نجات دهیم
53. تحلیل دینامیکی ضرائب لرزه خیزی بعنوان روشی در پایش پیش نشانگرهای لرزه ای گستره تهران
54. پیش بینی رفتار لرزه ای حوزه آتشفشانی دماوند با استفاده از رهیافت توزیع پذیری غیرخطی درنقشه مغناطیس هوائی تهران و مازندران
55. مروری بر روش تجزیه و تحلیل سیگنال های رادیویی VLF-LF در راستای پیش بینی مخاطرات زمین لرزه (زلزله 1995 کوبه ژاپن)
56. توسعه رابطه ای برای پیش بینی دوره تناوب پالس جهت داری زمین لرزه در کلانشهر تهران
57. استنتاج معادلات جدید پیش بینی بیشینه شتاب زمین (PGA) در اثر زلزله های ناشی از گسل های امتداد لغز
58. رابطه ی پیش بینی حرکت زمین رابطه ی کاهندگی برای شتاب طیفی زلزله های ایران
59. بررسی پیش نشانگرهای ابر زلزله و تغییرات دمایی در شناسایی گسل های مسبب زمین لرزه مطالعه موردی: زلزله محمدآباد ریگان (7 بهمن 1389)
60. پیش بینی محل وقوع زلزله احتمالی در استان خراسان رضوی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
61. پیش بینی انرژی ویژه زلزله با استفاده از جدیدترین بانک داده زلزله ها
62. استفاده از نزدیکترین همسایگی برای پیش بینی زمان وقوع زلزله های گسل تبریز
63. بررسی تغییرات آبهای زیرزمینی تحت تأثیر تغییر میدان های الکترومغناطیس زمین با رویکرد پیش بینی وقوع زلزله
64. اهمیت نوع ارتباط پیش نشانگر و وقوع زلزله
65. استفاده از پیش نشانگر گرما-لرزه ای و کاربرد پالایه موجک در زلزله های زرند (1383 )، راور ( 1383 )، ریگان ( 1389 ) و گوهران ( 1392 )
66. پیشبینی زلزله با توجه به مطالعات سایزموتکتونیکی گسلها با استفاده از شبکه عصبی
67. بررسی امکان استفاده از روابط پیش بینی جنبش نیرومند زمین برای زلزله های کوچک فلاات ایران
68. معرفی سیستم های خبره در جهت پیش بینی بحران زلزله
69. پیش بینی وقوع زلزله با استفاده از شبکه های حسگر بیسیم بر پایه RBF و BP شبکه های عصبی به کمک الگوریتم ژنتیک
70. اهمیت نوع ارتباط پیش نشانگر و وقوع زلزله
71. تأثیرات هواشناسی بر پیشبینی زلزله
72. ارا.ئه یک مدل برای پیش نشانگری زلزله ناشی از فرایندهای شیمیائی سنگهای تحت فشار
73. بررسی پیش نشانگرهای ژئومکانیکی در زلزله
74. پیش بینی احتمال رخداد زلزله در ایران به کمک کارمایه کرنشی انباشته با تقسیم بندی کشور به نواحی پنجگانه شرقی، غربی، شمالی، جنوبی و مرکزی
75. بررسی دو گروه ویژگی در پیش بینی کوتاه مدت زلزله های ایران با استفاده از سیگنالهای لرزه نگار در دسته بندی کننده فازی عصبی وشبکه پرسپترون چند لایه
76. پیش بینی و تشخیص ناهنجاری محتوای کل چگالی الکترون قائم زلزله ی اهربا استفاده از LSSVM و تبدیل موجک پیوسته
77. پیش بینی خصوصیات پالس های جهت پذیری حوزه نزدیک باشبیه سازی پدیده زلزله
78. پیش بینی رخداد زلزله در استان های غربی ایران با استفاده از کارمایه کرنشی انباشته
79. پیش بینی آماری پهنه بندی خطر زلزله احتمالی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
80. بکارگیری شبکهی عصبی مصنوعی به منظور پیشبینی پاسخ شتاب C زلزله برای حوزهی نزدیک در خاک تیپ
81. پیش بینی پاسخ شتاب زلزله به کمک شبکه ی عصبی فازی
82. پیش بینی بزرگی زلزله با کمک شبکه های عصبی مصنوعی
83. بررسی علل تغییر در خواص فیزیکی و شیمیایی آب های زیرزمینی تحت تأثیر میدان های الکترومغناطیس زمین با رویکردپیش بینی وقوع زلزله
84. پیش بینی بیشنه پاسخ تغییر مکان ، سرعت و شتاب ناشی از رکورد زلزله های طبس ومنجیل با استفاده مدلسازی شبکه های عصبی مصنوعی
85. بررسی تغییرات آبهای زیرزمینی تحت تأثیر میدانهای الکترومغناطیسی زمین بارویکرد پیشبینی وقوع زلزله
86. بررسی تاریخچه و پیشبینی احتمال رخداد زلزله در غرب ایران
87. بکارگیری شبکه ی عصبی مصنوعی به منظور پیشبینی پاسخ شتاب زلزله برای حوزه ی نزدیک در خاک تیپ C
88. ارائه مدل احتمالی زنجیره مارکوف درپیش بینی وقوع زمین لرزه
89. مطالعه پدیده های پیش نشانگر کوتاه مدت زلزله ها
90. مطالعه پیش نشانگرهای هواشناسی زلزله با استفاده از داده های ماهواره ای
91. پیش بینی دوره بازگشت زمین لرزه با استفاده از رویکرد بیزین
92. پیش نشانگرهای زلزله: رفتار حیوانات قبل از وقوع زلزله
93. بررسی پیش نشانگرهای زمین لرزه و سونامی 2010 ژاپن در یونوسفر
94. بررسی امکان پیش بینی مکانی پس لرزه های ناشی از زمین لرزه های بزرگ با استفاده از معیار شکست کولمب مطالعه موردی: زمین لرزه Mw = 7.4 (1990/6/20) منطقه رودبار
95. بررسی تنشهای ساختاری توده های سنگی اعماق زمین، به عنوان یکی از پیش نشانگرهای اصلی زلزله، به کمک روش شکست هیدرولیکی
96. پیش بینی اثر زلزله بر سقفهای فضاکار یک لایه تخت و بررسی کاهش خطاهای ناشی از آن
97. مطالعه پیش نشانگر های زمین لرزه از طریق ماهواره
98. کاربرد مدل نسبت احتمال (Like lihood RatioModel) در پیش بینی زمین لغزشهای ناشی از زلزله منجیل با استفاده از GIS
99. پیش بینی زمان وقوع و بزرگی زلزله در مدیریت بحران کلانشهر تبریز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
100. بررسی تحلیل ریسک خطرپذیری و پیش بینی بزرگی و زمان وقوع زلزله در شهر یزد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی