مقالات سازمانهای مردم نهاد و بحران در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات سازمانهای مردم نهاد و بحران درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه سازمانهای مردم نهاد و بحران جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 56 مقاله در زمینه سازمانهای مردم نهاد و بحران استخراج شده است.

لیست مقالات سازمانهای مردم نهاد و بحران در مدیریت بحران

1. بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در مدیریت بحران: به منظور ارائه مدل در راستای وظایف جمعیت هلال احمر ایران
2. بررسی نقش NGOدر مدیریت بحران کرونا در شهر قیدار
3. بررسی عوامل موثر بر ارتقای ظرفیت سازی منابع انسانی سازمان های مردم نهاد در مدیریتبحران در سازمان هلال احمر استان آذربایجان شرقی
4. مطالعه جایگاه سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران شهر تهران
5. مدیریت بحران آب و هوا، ایجاد ظرفیت تطابق و سازگاری به منظور بهبود معیشت کشاورزان ساحل ساوانا از طریق مداخلات سازمان های مردم نهاد
6. واکاوی امکان توسل به زور در تقابل با تروریسم در پرتو دفاع مشروع
7. ظرفیت فضای مجازی در دانش افزایی جهت مقابله با کرونا با نظر به وظایف قانونی نهادهای مسئول
8. ساز وکارهای نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران (مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر ایران)
9. نقش سازمانهای مردم نهاد ) NGO ( در مدیریت بحران و سوانح
10. ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء مشارکت تشکل های مردم نهاد در بهبود کیفی ایمنی ومدیریت بحران در قالب NGO های محلی
11. Analyzing Dimensions, Consequences, and Inequalities of Organizational Citizenship Behaviour in Non-governmental Organizations of Crisis Management (Experimental Evidence: Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran)
12. ماهیت حقوقی تروریسم و جایگاه آن در ساختارهای قدرت
13. واکاوی نقش سازمان های مردم نهاد (سمن ها) در بازاحیا و پایداری مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
14. نقش سازمانهای مردمی(موسسه های عام المنفعه)در جبران خسارت پس از سوانح در ایران
15. دفاع مشروع پیشدستانه در برابر گروه های غیردولتی از منظر حقوق بین الملل
16. ارتقاء سطح تعهد سازمانی در سازمان های مردم نهاد: تبیین نقش راهبردی رضایت شغلی از طریق مدل معادلات ساختاری
17. تحول مفهوم دفاع مشروع: حقوق بین الملل و بازیگران غیردولتی
18. مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از تروریسم (با تاکید بر نقش پلیس جامعه محور)
19. سازمان های مردم نهاد (غیردولتی) و تغییر اقلیم
20. ارزیابی عملکرد سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران؛ مطالعه موردی جمعیت هلال احمر استان مازندران
21. صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه جمعیت هلال‌احمر
22. نقش حاکمیتی سازمان های عمومی غیردولتی با تاکید بر نقش جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی
23. مدیریت بحران با استفاده از سیستم مدیریت شناور ( جزیره ای )
24. بررسی نقش آموزش همگانی و سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران: یک مطالعه مروری
25. مشارکت سمنها در پیشگیری از آسیب اجتماعی روانی خانواده، کودکان و نوجوانان: مطالعه موردی زلزله کرمانشاه
26. بررسی مبانی رعایت قواعد بشردوستانه توسط گروه های غیردولتی، از منظر اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی؛ مطالعه موردی وضعیت عراق و سوریه
27. نقش بسیج در ارتقا سطح سلامت در بحرانها
28. نقش سازمانهای غیر دولتی (NGO) در بازسازی بم
29. مدیریت بحران جامعه محور
30. ارائه الگوی پیشنهادی برای استفاده از مشارکت های مردمی در حوزه مدیریت بحران با ایجاد ارتباط بین ازمان های دولتی و مردم
31. تحلیل جایگاه نیروهای مردمی در مدیریت بحران با تاکید بر نیروی مقاومت بسیج
32. بررسی آثار خشکسالی در منطقه سیستان و ساز وکارهای تعدیلی بکار گرفته شده توسط زیان دیدگان از خشکسالی
33. بررسی نقش گروه‌های مردمی در مدیریت سوانح ناشی از زلزله، مطالعه موردی زلزله بم
34. بررسی نقش و ظرفیت سازمان های مردم نهاد در مدیریت سیلاب شهری
35. نقش درمانگاه های بخش غیر دولتی شهر مشهد در افزایش بهره وری اورژانسهای بیمارستانی
36. بررسی میزان تاثیر آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان سازمانهای غیر دولتی (NGO)مورد مطالعه : جمعیت هلال احمر استان مازندران
37. بررسی میزان رضایتمندی مردم از خدمات سازمانهای غیر دولتی ( NGOs) مطالعه موردی : جمعیت هلال احمر استان مازندران
38. شناسایی و تبیین راههای جذب و نگهداری نیروهای داوطلب در سازمانهای مردم نهاد ( NGOs) مطالعه موردی : جمعیت هلال احمر استان مازندران
39. سنجش اثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت بر ارتقای عملکرد سازمانهای غیر دولتی(NGO )مطالعه موردی:جمعیت هلال احمر استان مازندران
40. وظایف ذاتی هلال احمر و کمیته امداد به عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی در پیشگیری از جرم
41. نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران آب
42. مدیریت بحران و نقش سازمانهای غیر دولتی
43. بررسی نقش سازمان های غیردولتی در مدیریت بحران با ارائه تحلیلی از تجربه جبهه سبز ایران
44. نقش سازمانهای غیر دولتی در مدیریت بحران ناشی از خسارتهای زلزله
45. مدیریت بحران در زلزله توسط سازمان های غیر دولتی
46. نقش سامانه های هوشمند در مدیریت گروه های مردم نهاد با رویکرد ساماندهی پزشکی بحران زلزله
47. بررسی تحمیل و تحمل مشکلات سازمانهای غیردولتی بین المللی در زلزله بم
48. مطالعه برروی الزامات ضروری برای سازمان های غیر دولتی(NGO ) به منظور حمایت قربانیان در بلایای زلزله
49. بررسی برخی از مشکلات سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در سال‌های 83-82 زلزله بم و رفع آن‌ها در زلزله زرند در سال‌های 84-83
50. بررسی جایگاه سازمان های غیر دولتی در مدیریت بحران های طبیعی بویژه زلزله
51. نقش سازمانهای غیر دولتی در کاهش خسارتهای ناشی از زلزله
52. نقش و وظایف تشکل ها ی غیردولتی در مدیریت بحران زلزله
53. تأثیر جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی در کاهش خسارت های ناشی از زلزله
54. ضرورت همکاری دو جانبه دولت و سازمانها ی غیر دولتی در امر مدیریت بحران زلزله در ایران، موانع و راهکارها
55. زلزله و تشکیلات مناسب برای مدیریت بحران با تاکید بر مشارکتهای مردمی، نقش سازمانهای غیردولتی و انجمنهای محلی