مقالات سونامی در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات سونامی درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه سونامی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 148 مقاله در زمینه سونامی استخراج شده است.

لیست مقالات سونامی در مدیریت بحران

1. عوامل بر هم زننده توالی رسوبات هولوسن در خلیج فارس
2. واکاوی ریشه های سونامی گردوغبار ایران، تبیین نقش کشورهای منطقه و ارائهبرخی راهکارهای عملی مهار آن
3. شناسایی سونامی سوماترا با استفاده از ماهواره های آلتیمتری Jason-۱ و Topex
4. تاثیر پوشش جنگلی ساحلی در تثبیت، حفاظت و احیای سواحل ماسه ای در معرض امواج سونامی
5. برآورد خسارت کل اقتصادی ناشی از سونامی محتمل در خلیج چابهار (منطقه مکران)
6. ارزیابی خطر سونامی دریای عمان در طول سواحل مکران
7. شبیه سازی امواج ناشی از زمین لغزش زیر سطحی با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر (I-SPH)
8. An Evaluation of People’s Knowledge of Tsunami: Case study of Chabahar in ۲۰۰۹
9. بررسی اثر پوشش گیاهی ساحلی بر میرایی نیروی مخرب امواج منفرد ناشکنا در سواحل شیبدار
10. بررسی و تحلیل روند پارامترهای اقلیمی ایستگاه سینوپتیک میناب با استفاده از روش آزمونهای ناپارامتریک من کندال و تخمین شیب سن
11. لرزه زمین ساخت منطقه مکران و ارتباط آن با رخداد سونامی
12. رخداد سونامی فراساحلی ایران در سال ۲۰۱۳
13. بررسی تاریخچه رخداد سونامی و ارزیابی پتانسیل سونامی خیزی منطقه فرورانش مکران در سواحل دریای عمان
14. مدل سازی بی هنجاری های گرانی بوگه و هشدار سونامی ناشی از ساختار فرورانشی منطقه مکران (مطالعه موردی: منطقه بریس)
15. شبیه سازی عددی تولید موج در یک تانک دارای حرکت دیواره و کف
16. استفاده از نرم افزار ComMIT در پهنه بندی خطر سونامی در سواحل جاسک
17. مکران ناحیه مستعد سونامی در سواحل جنوب شرقی ایران
18. بررسی تاثیر پوشش درختی منعطف بر الگوی جریان در سواحل با استفاده از مدل فیزیکی
19. مطالعه عددی پیشروی موج تنها بر روی ساحل با استفاده از نرم افزار FLOW-۳D
20. بررسی اثر جنگل ساحلی بر تغییرات نیرو و عمق آب گرفتگی امواج شکسته شده
21. شبیه‌سازی عددی سه‌بعدی تولید و انتشار موج سونامی ناشی از لغزش صفحات مکران و بالاروی موج در خلیج چابهار و سواحل مکران
22. شبیه سازی امواج و سیلاب ناشی از سونامی مکران با استفاده از مدلهای COMMIT-MOST و GEOWAVE
23. تولید، پیشروی و بالاروی امواج سونامی ناشی از زمین لغزش زیرسطحی
24. معادلات حرکت سونامی درتوصیف لاگرانژی
25. شبیه سازی عددی ضربه و سرریز موج منفرد شبه سونامی بر یک دیواره نفوذناپذیر ساحلی
26. سونامی در سواحل مکران (مروری بر تحقیقات گذشته )
27. حل عددی معادلهfKdVو مطالعه سازوکار غیرخطی تولید امواج سونامی در اثر اختلالات جوی
28. بررسی شواهد رسوب شناسی رویداد سونامی در کرانه های مکران، بلوچستان
29. راهکارهای معماری مقابله با سونامی در فضاهای باز عمومی
30. آزمایش هیدرولیکی سیستم ساختما نی پیش ساخته بتنی در برابر نیروهای ناشی از سیل و سونامی
31. مطالعه مولفه غیرخطی و پاشندگی در انتشار امواج سالیتوری در معادله KdV
32. مدل سازی برخورد سونامی بر پایه های پل با چیدمان متفاوت به روشSPH
33. بررسی اثر جنگل ساحلی بر جذب نیروی امواج منفرد شکنا در سواحل شیبدار
34. شبیه سازی عددی سه بعدی بالاروی موج تنها در سواحل با هندسه ی متفاوت با استفاده از نرم افزار متن باز OpenFOAM
35. آیا شبه سونامی بندر دیر قابل پیش بینی بود استفاده از شبکه پایش تراز آب سازمان نقشه برداری کشور به منظور پیش بینی سونامی
36. ارزیابی خطر سونامی دریای خزر در منطقه آستارا
37. بررسی آزمایشگاهی روابط پیشنهادی دستورالعمل های FEMA 55 و FEMA P646 برای نیروی آوار ناشی از سونامی بر سازه بتنی
38. شبیه سازی عددی بالاروی موج تک بر روی ساحل به روش بدون شبکه مبتنی بر توابع پایه نمایی
39. بررسی عددی پایداری موج شکن های قایم تحت اثر امواج منفرد با ارتفاع زیاد
40. مطالعه مولفه غیرخطی و پاشندگی در انتشار امواج سالیتوری در معادله KdV
41. مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب بر کاهش نیروی امواج ناشکنا در سواحل با پوشش گیاهی
42. مطالعه آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی ساحلی بر کاهش نیروی امواج ناشکنا
43. بررسی آزمایشگاهی پایداری ساحل ماسه ای با چند نوع مصالح متفاوت در اثر امواج یکتایی
44. شبیه سازی عددی دوبعدی شکست موج تنها درنزدیکی ساحل بااستفاده ازنرم افزار متن بازOpenFOAM
45. زلزله ای در دریا
46. بررسی آزمایشگاهی تغییر شکل موج شکن توده سنگی بندرانزلی تحت تاثیرامواج تنهای دریای خزر
47. مقایسه و آنالیز انرژی مصرفی سیستم های هیت پمپ آبی WSHP و جریان مبرد متغیر VRF
48. کارکردهای رسانه های جمعی در هنگام زلزله: مطالعه موردی عملکرد رادیو و تلویزیون ان.اچ.کی در زلزله سال 2011 ژاپن
49. پدافندغیرعامل در بلایای طبیعی مطالعه در مناطق ساحلی
50. تجزیه و تحلیل خطر سونام یهای ناشی از گسل مکران بر سواحل ایرانی دریای عمان
51. دریاچه ارومیه، مسیر بحرانی احیا
52. اعمال ضریب ویژگی در ارزیابی عملکرد مانطق 22 گانه شهرداری تهران
53. مدل سازی دو بعدی امواج ناشی از لغزش صخره به مخزن سد
54. سازه های شناور هدف آینده مهندسان برای مقابله با بلایای طبیعی
55. تاثیرات ساخت و ساز و توسعه نزدیک گسل های فعال
56. پایش اثرات زلزله، سونامی و برخورد شناورها در اسکله های هوشمند با استفاده از فناوری فیبر نهوری پنجره ی براگ
57. ارزیابی خطر سونامی زمین لغزشی در دریاچه خزر
58. سونامی خشکسالی و آینده جوامع روستایی
59. بررسی آزمایشگاهی عملکرد موج شکن های مستغرق جهت حفاظت از شهرهای ساحلی در مقابل موج سونامی
60. پتانسیل علم رسوب شناسی در شناسایی دیرینه سونامی منطقه مکران
61. ارزیابی و پهنه بندی مخاطرات ژیومورفولوژیک امواج سونامی در سواحل دریای عمان با استفاده از سیستم های موقعیت یاب جهانی GPS وآکوستیک
62. شبیه سازی امواج سونامی به روش عددی و بررسی اثرات شیب بسترو عرض ناحیه ساحلی بر ارتفاع این امواج
63. تاب آوری در زلزه و سونامی ژاپن
64. بررسی تمهیدات شهرسازی جهت کاهش آسیب پذیری در مقابل سونامی؛ مطالعه موردی: شهر ساحلی کانن، آمریکا
65. مدل سازی عددی نیروهای وارده از طرف امواج بلند سونامی بر موج شکن های کیسونی
66. دسترس پذیری به کتاب چاپی در کتابخانه های دانشگاه اصفهان: سونامی استناد کاذب در پایان نامه های تحصیلی
67. مدیریت برنامه ریزی و توسعه سواحل مکران با تاکید بر راهکارهای کاهش مخاطرات ناشی از سونامی
68. بررسی آزمایشگاهی پایداری موجشکن توده سنگی بندر انزلی با چند نوع شیب جانبی در اثر امواج تنها (سونامی) دریای خزر
69. مخاطرات ژیوتکنیکی سونامی چابهار
70. بررسی ایجاد سونامی در انفجارهای متعارف زیر اب و مقایسه آن با سونامی واقعی
71. بررسی نیاز به سامانه هشدار سونامی در سواحل مکران
72. تحلیل ریسک وقوع سونامی برای شهرهای واقع در سواحل جنوبی دریای خزر
73. تمهیدات معماری و شهرسازی جهت کاهش آسیب پذیری در مقابل سونامی؛ نمونه موردی سونامی 2011 ژاپن
74. تاب آوری شهرهای ساخلی در برابر سونامی،مطالعات موردی: «جزیره پوکت» و « شهر کوچی»
75. ازنسیان حافظ تا سونامی جراحی بینی
76. شبیهسازی عددی امواج سونامی و مقایسه نیروی وارد بر سازه ساحلی بر اثر امواج شکنا وناشکنا
77. شبیهسازی عددی شکل سازه ساحلی در کاهش نیروی وارد از جانب موج سونامی
78. مطالعه آزمایشگاهی پایداری موجشکن بندر انزلی با مصالح متفاوت در اثر امواج یکتایی سونامی
79. مدیریت بحران دربنادر کاهش خطرات و خسارتهای ناشی ازبروز سونامی مطالعه موردی اداره بنادرودریانوردی بندرلنگه
80. باقی مانده سموم و کود در کشاورزی و نقش آن در ایجاد سونامی سرطان
81. بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب موج شکن توده سنگی بر پایداری آن در برابر هجوم موج سونامی
82. مدل سازی انتشار سونامی و آبگرفتی سواحل شمالی دریای عمان ناشی از زلزله در منطقه فرورانش مکران
83. بررسی آزمایشگاهی تاثیر امواج سونامی بر تغییر شکل بستر(با دو نوع ماسه یکنواخت) دردریای خزر
84. بررسی احتمالاتی خطر سونامی در بنادر بریس و پسابندر با رویکرد درخت منطقی
85. مدل سازی بالا روی سونامی بااستفاده از روش زیری معادل
86. بررسی آزمایشگاهی تاثیر امواج سونامی بر ساحل ماسه ای
87. بررسی آزمایشگاهی پایداری موج شکن های شیب دار توده سنگی در برابر حمله موج سونامی
88. نقش رسانه های اجتماعی در مدیریت بلایای طبیعی: مطالعه موردی زلزله و سونامی سال 2011 ژاپن
89. برآورد میزان خسارت ناشی از سونامی احتمالی در خلیج چابهار بر اقتصادشیلاتی این منطقه
90. سونامی و شریان های حیاتی شهر چابهار با استفاده از تصاویر ماهواره ای
91. مدیریت بحران های چندمولفهای درس های آموخته شده از بازسازی پس از سونامی 2004 جنوب شرق آسیا
92. نقش مدیریت بحران در پدیده سونامی، نمونه موردی: ژاپن
93. بررسی کارایی GPS و سیستم های آکوستیکی در شناسایی و مدیریت مخاطرات سونامی در سواحل دریای عمان
94. بررسی آزمایشگاهی تاثیرامواج سونامی برپایداری موج شکن توده سنگی با شیب تند
95. مطالعه آزمایشگاهی تغییرات بسترساحل ماسه ای درشت دانه تحت اثرامواج سونامی
96. بررسی اثر سونامی دریای خزر بر روی ساختمان های شهرهای بابل و بابلسر
97. شناخت و بررسی سونامی و تبیین راهکارهای کاهش خطر در معماری و شهرسازی
98. بازسازی و از سرگیری فعالیت‌های تجاری و صنعتی کارخانه‌ها پس از سوانح طبیعی (مطالعه موردی: تجربه کارخانه سونی پس از زلزله و سونامی مخرب سال 2011 ژاپن)
99. ضرورت مدیریت بحران سونامی و توسعه سیستم هشدار آن در بندر چابهار
100. مدل سازی عددی سونامی ناشی از زمین لغزش احتمالی در دریای خزر