مقالات خشکسالی در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات خشکسالی درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه خشکسالی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 5,893 مقاله در زمینه خشکسالی استخراج شده است.

لیست مقالات خشکسالی در مدیریت بحران

1. تعامل ایرانیان و انگلیسیان در هند پس از فروپاشی صفویان
2. تفکیک فلوریستیک گروه های اکولوژیک بزرگ مقیاس در جنگل های زاگرس مرکزی
3. مخاطرات اقلیمی هزاره چهارم ق.م و پاسخ‌های فرهنگی جوامع انسانی مطالعه موردی: دشت تهران و حوضه قمرود-قره‌چای
4. تحلیل شدت و تداوم دوره های خشک و مرطوب بر اساس شاخص های مبتنی بر بارش و تبخیر- تعرق
5. کاربرد CCA به منظور ارزیابی و مقایسه توانایی SOI و SST Nino’s در پیش بینی بارش زمستانه سواحل دریای خزر
6. کاربرد CCA به منظور ارزیابی و مقایسه توانایی SOI و SST Nino’s در پیش بینی بارش زمستانه سواحل دریای خزر
7. Study of Psychological Coping Strategies of Fars Province Farmers in Drought
8. تحلیل فراوانی منطقه ای جریان کم در حوزه آبخیز کارون شمالی
9. Comparing Actual and Potential Productions of Rangeland Ecosystems of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Different Rangeland Conditions
10. شاخص ها و مولفه های ارزیابی نوسانات و تغییرات اقلیمی
11. مدیریت یکپارچه آب در شبکه های بزرگ آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود گیلان)
12. تاثیر احداث سد کرخه و عوامل اقلیمی بر رژیم سالیانه، سیلابی و پهنه های سیل گیر رودخانه کرخه
13. پهنه بندی پتانسیل آتش سوزی جنگل ها و مراتع با استفاده از شاخص خشکی کچ-بایرام (مطالعه موردی: استان اصفهان)
14. فراوانی طوفان های گرد و غبار در ارتباط با تغییرات اقلیمی در منطقه خشک ایران
15. بررسی امکان استفاده از بارش های شهری جهت استفاده در مصارف فضای سبس در محیط GIS با استفاده از نرم افزار Autodesk Storm and Sanitary Analysis مطالعه موردی: بخشی از منطقه 9 مشهد مقدس
16. بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و اقلیمی بر تولید انرژی برق آبی در ایران با استفاده از مدل فیلتر کالمن
17. مقایسه مهارت مدل های استوکاستیک و شبکه ها ی عصبی مصنوعی در مدل‎سازی و پیش‎بینی مقادیر و طبقات شاخص بارندگی استاندارد شده
18. کاربرد داده های رقومی ماهواره ای در شناسایی، پایش و مدیریت محصولات کشاورزی
19. مقایسه نسخه درجه روز و تابشی مدل SRM در تخمین رواناب ناشی از ذوب برف
20. روند تغییرات اقلیمی حوزه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از آزمون من- کندال
21. تعیین تغییرات رژیم های خشک و مرطوب بارش ماهانه با استفاده از شاخص انگوت در استان اردبیل
22. بررسی اثر الگوهای دورپیوند بر خشکسالیهای فراگیر زمستانه استان سیستان و بلوچستان
23. سطح بندی منطقه ای آسیب پذیری به خشک سالی در استان گلستان
24. ارزیابی اقتصادی استحصال آب باران به کمک فناوری باروری ابرها (مطالعه موردی: استان همدان)
25. کاربرد الگوریتم های بهینه سازی در تعیین سیاست بهر ه برداری بهینه از مخزن سد کلان ملایر
26. پهنه بندی پناهگاه حیات وحش موته و منطقه حفاظت شده هفتاد قله با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده
27. جایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی در شناخت بیابان زایی و مدیریت بیابان زایی
28. بهینه سازی الگوی کشت بر اساس مقادیر پیش بینی شده جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه صوفی چای و شبکه آبیاری پایین دست)
29. چالش ها و راهکارهای تامین آب و دفع پساب در امریکا
30. بهینه سازی تخصیص آب در شرایط کم آبی با استفاده از روشهای برنامه ریزی غیرخطی، هوش جمعی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی)
31. ارزیابی کارایی مدل سلول های خودکار- مارکوف در پیش بینی تغییرات مکانی-زمانی کاربری اراضی در کانون ریزگرد جنوب و جنوب شرق اهواز
32. برآورد مکانی و زمانی نیاز آبی گندم در دوره های آبی مختلف با استفاده از روش های زمین آماری- مطالعه موردی استان همدان
33. بررسی عوامل موثر بر کشاورزی پایدار بر بهره وری اقتصادی در این حوزه
34. تاثیر احداث بند و بندسار های کوتاه خاکی در رشد گیاهان و افزایش فضای سبز درمنطقه سیریک در استان هرمزگان
35. بررسی تأثیرخشکسالی های اقلیمی بر افت سطح آب زیرزمینی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (مطالعه موردی: دشت اراک)
36. آشکارسازی شرایط همدید مؤثر بر خشک‌سالی و ترسالی‌های شدید و فراگیر در نیمه شرقی ایران
37. مدیریت بهره برداری از مخازن سدها
38. بررسی روند تغییرات کیفی و کمی منابع آب زیرزمینی دشت یزد- اردکان در دهه ۸۸-۱۳۷۹
39. پایش خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژیکی حوضه ی آبخیز کارون شمالی
40. بررسی علل افت سطح آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی آسپاس واقع در استان فارس
41. تامین آب در مناطق نیمه خشک از سطوح آبگیر با استفاده از شبیه سازی ریاضی
42. بررسی روند تغییرات خشک سالی در استان خراسان جنوبی و تاثیر آن در مدیریت بهینه آب
43. آسیب شناسی کشت گندم دیم استان قزوین با رویکرد تحلیل آماری روزهای بارندگی
44. سازگاری و متناسب سازی معماری با تغییر بحرانی اقلیم بررسی بر مبنای روش تئوری برخاسته از زمینهGrounded Theory مطالعه موردی: دشت سیستان
45. تعیین میزان همبستگی بین شاخص های پوشش گیاهی NDVI و EVI با الگوهای مختلف بارندگی (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه)
46. طرح ضرورت و نحوه بیمه منابع آبی مزارع برنج
47. استحصال آب با استفاده از سطوح عایق در شرایط بحران آب در منطقه زاگرس
48. ارزیابی شاخص خشکی گیاه مبتنی بر تصاویر ماهواره ای در استان سیستان و بلوچستان
49. تجارت مجازی آب و نقش آن در مبارزه با بحران کم آبی
50. تحلیل الگوی توالی دبی جریان ماهانه با استفاده از روش آنالیز توانی در تعدادی از ایستگاه های هیدرومتری استان مازندران
51. ارزیابی تاثیرپذیری آبدهی چشمه های کارستی از نوسانات بارش(مطالعه موردی: چشمه های دیمه و پیرغار در استان چهارمحال و بختیاری)
52. ارزیابی و طبقه بندی بیابان زایی با فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : منطقه خشک شمال اصفهان)
53. کاربرد مدل زنجیره مارکوف و توزیع نرمال در تعیین احتمال وقوع دورههای خشکی و ترسالی مشهد
54. بررسی شدت، تداوم و فراوانی خشکسالیهای اقلیمی در شش حوضه واقع در غرب و شمال غرب کشور
55. پیش بینی تغییرات مساحت دریاچه بختگان و طشک با استفاده از تصاویر ماهواره ای و عوامل اقلیمی
56. بررسی توزیع زمانی و مکانی آبدهی در سطح حوزه کارون و نقش آن در مدیریت منابع حوزه
57. پایش خشک سالی و تعیین شاخص بهینه در استان کرمانشاه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیا
58. تغییر اقلیم و تاثیر آن بر ناپایداری اکولوژیکی در ایران
59. نقش کیفیت زندگی در ایجاد تاب آوری اجتماعی
60. تغییرات آب و هوایی و اثرات آن بر بخشهای مختلف با تاکید بر بخش کشاورزی
61. مطالعه آماری تاثیر تغییرات آب و هوایی و رخداد خشکسالیها بر رژیم آبهای سطحی رودخانه کارون
62. پیش بینی خشک سالی با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی،مطالعه ی موردی : ایستگاه شیراز
63. مدیریت جامع منابع آب: چالشها و دغدغه های حوضه آبریز اهرچای
64. آشکارسازی تغییرات فضایی تالاب هامون با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی
65. مهندسی مجدد آموزش فنی حرفه ای با ملاحظات زیست محیطی و اقتصاد سبز
66. بررسی تاثیر کاهش آورد یا انتقال آب از سرشاخه های رودخانه کارون بزرگ برمیزان تولید انرژی سدهای زنجیره ای موجود
67. ارزیابی کمیت و کیفیت آب های سطحی و پتانسیل یابی منابع آب منطقه (مورد مطالعه: حوضه دریاچه نمک)
68. مصرف بهینه منابع آب زیر زمینی از طریق انتخاب مناسب سیستم های خنک کن نیروگاه های حرارتی بخش بخار
69. استفاده از زهاب در کشاورزی به عنوان راهکاری در جهت مدیریت منابع آب
70. بررسی روش های سنتی و نوین استحصال آب باران برای حل بحران کم آبی
71. توسعه سامانه تصمیم یار بهره برداری از منابع آب حوضه زرینه رود با تاکید بر تامین حقابه دریاچه ارومیه و تخصیص بهینه آب در بخش کشاورزی
72. تبیین رابطه بین مخاطرات محیطی و بیمه محصولات کشاورزی در استان گلستان
73. بررسی رابطه بین بارندگی فصلی و پدیده های هواشناسی در حوزه دریاچه ارومیه
74. بررسی یکنواختی جریان در آبگیرهای طرفین سرریز لبه پهن در پیچ یک آبراهه
75. بن مایه های اسطوره یی_ادبی خشک سالی و پیشبینی روند آن و تاثیرات اقتصادی بر محیط زیست (مطالعه ی موردی: کلاله)
76. تامین، نگهداری و استفاده از آب باران در محل با کاربرد سازه سنتی آب انبار
77. سهم تغییرات اقلیمی در خشک شدن دریاچه ارومیه
78. تاثیر تغییر کاربری زمین و گسترش کشاورزی بر روی خشک شدن دریاچه های بختگان و طشک
79. ویژگی های مناطق خشک ایران و راهکارهای مدیریتی مقابله با کمبود آب
80. بررسی نقش ریزگردها بر میزان بستری بیماران قلبی – عروقی در شهر ایلام طی
81. سنجش ظرفیت سازگاری سکونتگاه های روستایی پیرامون دریاچه ارومیه (مورد مطالعه: شهرستان میاندوآب)
82. پهنهبندی شاخصهای کمی کیفی هیدرولوژیکی مطالعه موردی: استان کرمانشاه
83. تحلیل فراوانی حداکثر روز های بدون بارش در استان کرمان
84. هیدرو کلیما و شبکه رودخانه های حوضه هامون، تهدید یا فرصت
85. کاهش میزان اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی با نانولوله های کربنی
86. پهنه بندی شاخص های کمی- کیفی هیدرولوژیکی(مطالعه موردی: استان کرمانشاه)
87. زمان و میزان بهره برداری درمراتع مناطق خشک با توجه به رژیم بارندگی
88. نیزار مصنوعی روشی نوین در استفاده از آب های نامتعارف
89. کاربرد الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان در تعیین سیاست بهره برداری بهینه از مخزن سد کلان ملایر
90. کاربرد الگوریتم بهینه سازی جامعه پرندگان در تعیین سیاست بهره برداری بهینه از مخزن سد کلان ملایر
91. بررسی میزان فرونشست در محدوده ای از دشت مشهد- توس با استفاده از تکنیک DInsar
92. پهنه بندی آستانه کمبود بارش بر اساس آنتروپی شانون در حوضه آبریز کرخه
93. تغییرات اقلیمی ناگهانی هولوسن: تاثیر رویدادهای اقلیمی بر سلامتی، معیشت و فرهنگ انسان
94. تاثیر کم آبیاری به روش تنظیم شده و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد، اجزاء عملکرد و بهره وری مصرف آب گلرنگ در شرایط اقلیمی خوزستان
95. بررسی اثرات سیلاب و خشک سالی بر تغییرات ریخت شناسی رودخانه سرباز
96. تحلیل زمانی– مکانی پایدار دریاچه های هامون
97. ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی شاخص های فصلی منحنی تداوم جریان (FDCSI) طی چهار دهه در حوزه دریاچه نمک
98. تاثیر سدهای مخزنی دركنترل و استهلاك سیلاب؛ مطالعه موردی سد مخزنی دویرج دهلران، جنوب استان ایلام
99. مروری بر اثرات تغییر اقلیم بر محیط و سازگاری با آن
100. ارزیابی مدیریت عرضه و تقاضا بر میزان تامین نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه