مقالات خشکسالی در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات خشکسالی درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه خشکسالی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 5,419 مقاله در زمینه خشکسالی استخراج شده است.

لیست مقالات خشکسالی در مدیریت بحران

1. بررسی عوامل خشکسا لی دریاچه ارومیه: بارندگی و تغییرات اقلیمی ، همسو با تغییرات انسانی
2. واکاوی مولفه های سرمایه اجتماعی در تقویت تا ب آوری خانوار های عشایری در برابر خشکسالی؛ مورد مطالعه عشایر شهرستان نیشابور
3. ارزیابی نقش توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در راستای کاهش اثرات خشکسالی، مطالعه موردی: شهرستان سرپل ذهاب (استان کرمانشاه)
4. بررسی ارتباط بین خشکسالی و کاهش کیفیت آب با استفاده از سنجش از دور و روش شبکه های عصبی
5. ارزیابی پیامدهای اثرات خشکسالی بر امنیت غذایی و معیشت روستایی مطالعه موردی؛ کشاورزان روستایی دهستان میغان نهبندان
6. بررسی و تحلیل اثر خشکسالی بر سفره های آب زیرزمینی در ایران (مطالعه موردی دشت شهرکرد)
7. بحران منابع آب شهری و روستایی ناشی از پیامدهای خشکسالی در دشتهای کوهدشت و رومشکان
8. بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر در نواحی روستایی شهرستان بیجار (بخش چنگ الماس)
9. تحلیل روند خشکسالی کشاورزی و روش های سازگاری با آن(نمونه موردی:شهرستان شبستر)
10. Study of Psychological Coping Strategies of Fars Province Farmers in Drought
11. شاخص ها و مولفه های ارزیابی نوسانات و تغییرات اقلیمی
12. پهنه بندی پتانسیل آتش سوزی جنگل ها و مراتع با استفاده از شاخص خشکی کچ-بایرام (مطالعه موردی: استان اصفهان)
13. تاثیر احداث سد کرخه و عوامل اقلیمی بر رژیم سالیانه، سیلابی و پهنه های سیل گیر رودخانه کرخه
14. فراوانی طوفان های گرد و غبار در ارتباط با تغییرات اقلیمی در منطقه خشک ایران
15. ارزیابی کارایی مدل سلول های خودکار- مارکوف در پیش بینی تغییرات مکانی-زمانی کاربری اراضی در کانون ریزگرد جنوب و جنوب شرق اهواز
16. پایش شاخص منابع آب سطحی با استفاده از نمایه SWSI اصلاح شده و مدل زنجیره ی مارکف مطالعه موردی: حوزه ی آبخیز اترک
17. پایش و کشف نقطه تغییراصلی در روند تغییرات بلند مدت زمانی و مکانی رویشگاه های جنگلی
18. تاثیر تغییرات آب و هوایی بر کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی
19. پیامد بحران تاب آوری اکولوژیک و پدیده فرسایش دلبستگی مکانی نمونه پژوهی: جمعیت جوان ۱۵ تا ۱۹ ساله شهر زابل
20. ارزیابی شاخص های اقلیمی و روند کلی تغییرات اقلیم؛ مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شیراز.
21. بررسی تاثیر خشکی رودخانه زاینده رود در کاهش تعاملات اجتماعی، کشاورزی شهروندان اصفهانی
22. بررسی عوامل موثر بر دیدگاه برخی از کشاورزان در استفاده از پساب در شهرستان خرم آباد
23. مطالعه کیفی قابلیت بازگشت پذیری پوشش گیاهی در پاسخ به تغییرات بلند مدت بارش (مطالعه موردی: بخشی از حوضه آبریز نمکزار خواف، استان خراسان جنوبی)
24. مروری بر عوامل موثر درامنیت و ایمنی مواد غذایی
25. گفتمانی از مولفه های شاخص ساز در استفاده کشاورزان از پساب شهری: ارائه یک چارچوب مفهومی
26. بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت فسا- فارس( سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ )
27. تحلیل آسیب پذیری و تعیین پهنه های ریسک پذیرخشکسالی هواشناسی (منطقه پژوهش: استان خراسان شمالی)
28. بحران آب و لزوم توجه به بهره وری آب کشاورزی در نواحی خشک مطالعه ی موردی؛ دشت بیرجند
29. بررسی رفتار سازگار به تغییرات اقلیمی، با استفاده از تجارب بلایای اقلیمی، پیش نیاز درک تغییرات اقلیمی درمدیریت جنگل ، مورد: رودبار گیلان
30. ارزیابی آثار نیروگاه شهید مفتح همدان بر روستاهای پیرامون
31. پایش خشک سالی با سنجش ازدور و سامانه Google Earth Engine (موردمطالعه : استان مرکزی)
32. مدیریت بحران آثار و پیامدهای خشک شدن و آلودگی های زیست محیطی دریاچه ارومیه از منظر روانشناسی اجتماعی کاربردی
33. اثر تغییر اقلیم بر آبدهی و ویژگی های چشمه های کارستی استان کرمانشاه
34. بررسی دو چارچوب سیستم حسابداری زیست محیطی-اقتصادی برای آب و طرح گزارش جهانی برای حسابداری آب در صنعت
35. اولویت بندی روش های آبرسانی به استان های خشک ایران بر اساس معیارهای چندگانه ( محیط زیست، جمعیت شناسی، سیاسی، اقتصادی، حجم آب، زمان و معیارهای یونسکو )
36. راهکارهای مهار فرسایش، رسوب زدایی و شیرین سازی رودخانه های شور با استفاده از سدهای تاخیری یا سدهای با حجم مخزن کوچک
37. بررسی روند تغییرات اقلیمی شهرستان خرم آباد
38. ارزیابی نوسانات زمانی و مکانی ذرات معلق در هوای خلیج فارس و سواحل کشورهای اطراف آن با استفاده از شاخص AOT ماهواره NOAA
39. بررسی تغییرات اقلیمی شهر یزد در رابطه با توسعه شهری و منطقه ای
40. ارزیابی معادلات رگرسیونی چندمتغیره در تخمین عملکرد گندم و جو دیم در اقلیم های مختلف ایران
41. بررسی شاخص های SPI و SDI دشت زاهدان با استفاده از نرم افزارR
42. پیوند بندال های اوراسیا- اطلس شمالی با ماه های تر و خشک فراگیر در ایران
43. مدیریت بحران دوره های کم آبی
44. ارزیابی شاخص های موثر در برنامه ریزی های مدیریت مصرف آب با تاکید بر اهمیت و جایگاه سفره های آب زیر زمینی
45. بررسی تغییرات تراز آب زیرزمینی آبخوان های آبرفتی حوضه آبریز هامون جازموریان در استان کرمان
46. بررسی روند تغییرات کمی و کیفی آبزیرزمینی دشت شیبکوه (فسا) با استفاده از روش زمین آمار
47. تحلیلی بر انتشار فضایی – مکانی زعفران در ایران و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی : خراسان
48. سازگاری جوامع محلی در برخورد با مخاطرات اقلیمی
49. کارکرد سامانه های استحصال آب باران در آبیاری فضای سبز منازل مسکونی (مطالعه موردی شهر گناباد)
50. بررسی علل و اثرات ریزگرد در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و پیشنهاد اقدامات کنترلی مورد نیاز
51. بهبود سیاست های تغییر اقلیم با استفاده از اصول کانت
52. شناخت ایستگاه های هیدرومتری (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبریز تجن)
53. تحلیل های راهبردی سیاست های توسعه زراعت چوب در شهرستان ارومیه
54. سرمقاله و یادداشت کوتاه
55. بررسی تاثیر همزمان مدیریت سازه ای (احداث بند خاکی مارد( و مدیریت غیرسازه ای) رهاسازی های موجی آب از سدهای دز و گتوند و عملکرد ایستگاه پمپاژ مارد( بر وضعیت شوری انتهای رودخانه کارون و رودخانه بهمنشیر طی خشکسالی ۱۴۰۰
56. بررسی تغییرات سطح پوشش برف در ارتباط با خشکسالی در دهه های اخیر با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه ی موردی استان های آذربایجان غربی و شرقی)
57. ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی کشاورزی در اقلیم های خشک و نیمه خشک به کمک GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)؛ مطالعه موردی شهرستان تفت یزد
58. گیاه مرتعی توت روباه Sanguisorba minor گونه ای مناسب جهت احیاء مراتع تخریب شده و دیم زارهای کم بازده تحت شرایط خشکسالی در استان لرستان
59. ارزیابی شاخص های PNI، RAI، SIP و SPI برای پهنه بندی شدت خشکسالی ایران با مقایسه دو روش درون‎یابی IDW و مدل ارتفاعی رقومی DEM
60. پیش بینی خشکسالی با بکار گیری از مدل های شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی در حوزه مند استان فارس
61. بررسی کاهش آبهای زیرزمینی در اثر خشکسالی با استفاده از مشاهدات ماهواره گرانش سنجی درحوضه های آبریز شمال شرقی استان سیستان و بلوچستان
62. تحلیل تاب آوری کشاورزان در برابر خشکسالی با تاکید بر عوامل اقتصادی و سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی (موردمطالعه: دهستان رونیز، شهرستان استهبان)
63. بررسی مکانی تغییرات تراز آبهای زیرزمینی بر اساس شاخص های خشکسالی GRI و SPI (مطالعه موردی: آبخوان دشت سده استان خراسان جنوبی)
64. تحلیل فضایی تاثیر شاخص های عدالت توزیعی بر تاب آوری مناطق روستایی در برابر خشکسالی (مطالعه موردی: مناطق روستایی غرب دریاچه ارومیه)
65. سنجش و تحلیل همبستگی سری زمانی خشکسالی ها مبتنی بر تصاویرماهواره مودیس وشاخص اقلیمی بارش استاندارد شده(Spi) در دامنه شرقی زاگرس
66. ارتقای سواد کشاورزی مبتنی بر عملکرد رسانه ها در شرایط خشکسالی و کم آبی در شهر اصفهان (مورد مطالعه: رسانه های ترویجی)
67. بررسی مخاطرات و مشکلات تنش ابی و خشکسالی تالاب هور العظیم استان خوزستان وارایه اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت در تابستان ۱۴۰۰
68. بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب آوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم (با تاکید بر خشکسالی)
69. بررسی اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور، مطالعه موردی: حوضه آبریز سد درودزن
70. کاربرد تحلیل عاملی در تعیین متغیرهای تاثیرگذار خشکسالی های هیدرولوژیک و بررسی ارتباط آن ها؛ مطالعه حوزه های آبخیز استان لرستان
71. ارزیابی خشکسالی هواشناسی در دوره های آتی به کمک مدل های گردش عمومی جو (LARS-WG) مطالعه موردی : شهرستان اراک
72. مطالعه قارچ های جنس Leveillula و گسترش آنها با پدیده خشکسالی در عرصه های منابع طبیعی زاگرس میانی و شمالی
73. پایش و پیش بینی خشکسالی ماهانه با استفاده از شاخص استاندارد بارش و زنجیره مارکوف (مطالعه موردی: جنوب شرق ایران)
74. ارزیابی خشکسالی های هواشناسی، هیدرولوژیک و آب زیرزمینی در دشت کاشمر و بردسکن و بررسی ارتباط آن ها با یکدیگر
75. پایش و پیش بینی خشکسالی طی دوره رشد پوشش مرتع، (نمونه موردی: حوضه آبخیز قوری چای، شهرستان پارس آباد مغان)
76. مطالعه پیش بینی واکنش سطح آبخوان دشت قلعه لور اندیمشک در شرایط خشکسالی و تر سالی با مدل MODFLOW
77. بررسی دیدگاه بهره برداران نسبت به اثرات تخریب مرتع ناشی از خشکسالی (مطالعه موردی: مراتع شمال شرق استان گلستان)
78. ارزیابی خشکسالی با استفاده از شاخص های درصد نرمال و شاخص استاندارد بارش سالانه (مطالعه موردی: الیگودرز و ازنا)
79. بررسی مشارکت بهره برداران در مدیریت بهینه مصرف آب در زمان خشکسالی (شبکه های آبیاری و زهکشی دشت قزوین)
80. ارزیابی تغییرات زمانی- مکانی منابع آب زیرزمینی دشت کاشمر مبتنی بر تحلیل سری زمانی داده های بارش و خشکسالی
81. بررسی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های SWI و GRIدر آبخوان محدوده مطالعاتی مرودشت خرامه استان فارس
82. مطالعه ی اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنجنده ی MODIS مورد: استان کردستان
83. بررسی آسیب پذیری ناشی از خشکسالی کشاورزی با استفاده از سیستم تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهرستان اردکان)
84. بررسی وضعیت ابعاد معیشت خانوارهای روستایی در زمان خشکسالی (مطالعه موردی: بخش های لاشار و آهوران شهرستان نیکشهر)
85. پایش مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص VHI حاصل از داده های سنجنده MODIS - مطالعه موردی: استان تهران
86. پایش تاثیر خشکسالی بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایلام)
87. نقش سرمایه انسانی پایدار در مدیریت خشکسالی اقلیمی با استفاده از شاخص های برازندگی در روستاهای شهرستان کرمانشاه
88. تحلیل نگرش ­های ارزشی محیط زیستی در رفتار محیط زیست گرایانه کشاورزان منطقه سیستان در مواجهه با خشکسالی
89. سنجش و ارزیابی ابعاد موثر بر ارتقاء تاب آوری جوامع روستایی در مواجهه با خشکسالی (موردمطالعه: شهرستان سبزوار)
90. توسعه یک شاخص ترکیبی بر پایه مولفه مبنا برای ارزیابی و پایش خشکسالی کشاورزی (مطالعه موردی استان لرستان)
91. پایش وضعیت خشکسالی هواشناسی بر مبنای شاخص پالمر استاندارد شده (SPDI) در نواحی مختلف آب و هوائی کشور
92. تحلیل خشکسالی های استان تهران با استفاده از شاخص SPI و پیش بینی آن براساس مدل زنجیره مارکوف
93. ارزیابی برخی روش های زمین آمار در پهنه بندی شدت خشکسالی؛مطالعه موردی مناطق شمالغرب و مرکزی ایران
94. بررسی روابط بین الگوهای چرخش جوی کلان مقیاس نیمکره شمالی با خشکسالی های سالانه سیستان و بلوچستان
95. کاربرد انواع روش های درون یابی به منظور پایش و تحلیل فضایی خشکسالی مورد: استان خراسان رضوی
96. پیامدهای به کارگیری استراتژی های سازگاری کشاورزان سیستان در مقابله با خشکسالی: تاب آوری و زیست پذیری
97. صحت سنجی نتایج مدل زنجیره مارکف در پیش بینی خشکسالی با شاخص استاندارد شده SPI و GIS
98. ارزیابی تغییرات خشکسالی و نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب پذیری اقتصادی – اجتماعی (نمونه موردی استان خوزستان)
99. ارزیابی اثرات خشکسالی بر معیشت کشاورزان بهره بردار(مطالعه موردی: بخش های لاشار و آهوران شهرستان نیکشهر )
100. بررسی وضعیت خشکسالی و ترسالی در ایستگاه سینوپتیک ماکو با استفاده از شاخص های مبتنی بر بارش