مقالات هلال احمر در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات هلال احمر درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه هلال احمر جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 399 مقاله در زمینه هلال احمر استخراج شده است.

لیست مقالات هلال احمر در مدیریت بحران

1. بررسی مسوول مداخلات از طریق لوح فشرده چند رسانه ای بر روی شیوه زندگی جوانان در طی سال های ۸۶-۱۳۸۲ (پروژه جوانان طرح ملی قلب سالم اصفهان)
2. بررسی موضوعات حقوقی سازمان های امداد و نجات و ا ورژانس در ایران
3. بررسی عوامل موثر بر ارتقای ظرفیت سازی منابع انسانی سازمان های مردم نهاد در مدیریتبحران در سازمان هلال احمر استان آذربایجان شرقی
4. نقش توانمند سازی منابع انسانی در ارتقای کیفیت خدمات شهری با نقش میانجی اعتماد اجتماعی (موردمطالعه: داوطلبان جمعیت هلال احمر شهر تهران)
5. بررسی میزان دانش تیم های واکنش سریع جمعیت هلال احمر در خصوص تجهیزات نجات در سوانح طبیعی و انسان ساخت شایع
6. بررسی جامعه‫ شناختی عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان کرمان در زلزله سال ۹۶ کوهبنان‬
7. بررسی گرایش ها به رفتار اجتماعی مطلوب در بستر توسعه فردی در دانش آموزان عضو هلال احمر و غیر عضو
8. بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در مدیریت بحران: به منظور ارائه مدل در راستای وظایف جمعیت هلال احمر ایران
9. بررسی ویژگی های مراکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال احمر و نقش این مراکز در مدیریت بحران
10. بررسی رابطه استرس شغلی با بیگانگی شغلی، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در کارکنان جمعیت هلال احمر استان مازندران
11. رابطه کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی با تاب آوری در جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویر احمد
12. تاثیر برنامه ریزی استراتژیک مدیریت منابع انسانی بر شایستگی کارکنانبانقش میانجی حمایت سازمانی(مورد مطالعه: سازمان هلال احمر تهران)
13. واکاوی تاثیر فرهنگ پاسخگویی کارکنان هلال احمر بر اعتماد مردم مناطق روستایی زلزله زده شهرستان ثلاث باباجانی
14. موانع تاثیرگذار بر واکنش سریع مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر با استفاده از تکنیک دیماتل
15. مدلسازی ساختاری تفسیری مدیریت بحران سازمانی با رویکرد نظام مدیریت منابع انسانی در جمعیت هلال احمر
16. جایگاه و نقش جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در جنگ عراق با ایران (۱۳۶۷-۱۳۵۹)
17. تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و نگرش داوطلبین هلال احمر استان گلستان از بیماری ایدز
18. ارائه مدلی جهت بهکارگیری فناوری اطلاعات در ارتقای معماری سازمانی مطالعه موردی : سازمان هلال احمر
19. بررسی رابطه مدیریت دانش و عملکرد شغلی کارکنان هلال احمر تهران در زمان بحران
20. کاربرد نشانه شناسی در تحلیل پوسترهای تبلیغاتی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
21. ویژگی های روان سنجی سیاهه فعالیت های داوطلبانه در اعضای هلال احمر ایران
22. ماهیت جمعیت هلال احمر ایران در حقوق داخلی و اسناد بین المللی
23. بی حسی سازمانی در جمعیت هلال احمر: توسعه مدل با رویکرد آمیخته
24. نقش منتورینگ بر مدیریت بحران شهری در سازمان هلال احمر زاهدان
25. نیازهای آموزشی مربیان کمک های اولیه جمعیت هلال احمر
26. Analyzing Dimensions, Consequences, and Inequalities of Organizational Citizenship Behaviour in Non-governmental Organizations of Crisis Management (Experimental Evidence: Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran)
27. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی در بین امدادگران جمعیت هلال احمراستان تهران
28. بررسی شناور بدون سرنشین هوشمند امداد و نجات EMILY
29. بررسی تاثیر ادراکات سیاست سازمانی بر دانش پنهان خلاقیت کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر تعهد حرفه ای در جمعیت هلال احمر شهر یاسوج
30. تاثیر رهبری زهر آگین بر جو محیط کار با نقش میانجی آزار و اذیت در محل کار (مورد مطالعه: ادارات هلال احمر استان مازندران)
31. رهیافتی برای تدوین راهبردهای آموزشی جمعیت هلال احمر بر اساس مرور برخی درس های آموخته شده از رویکردهای دنبال شده تا به اکنون
32. تاثیر اجرای مهارت های کار تیمی بر خودکارآمدی اعضای تیم توان بخشی در مرکز جامع توان بخشی جمعیت هلال احمر تهران
33. رابطه مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی سازمانی با نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در ادارات هلال احمر استان مازندران
34. ارتباط کیفیت خدمات ورزشی با تمایل به ادامه همکاری در داوطلبین جمعیت هلال احمر (مورد مطالعه استان گلستان)
35. نقش یکپارچگی و هماهنگی تلاش ها در زنجیره تامین خدمات بشردوستانه (مورد مطالعه: جمعیت هلال احمر اصفهان)
36. ساز وکارهای نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران (مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر ایران)
37. بررسی بافت فرسوده از منظر فضاهای خود مدافع(اعتیاد)نمونه موردی منطقه ۱۱ تهران محله هلال احمر
38. تبیین و بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر ماندگاری منابع انسانی مستعد (مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر استان مازندران)
39. سنجش میزان رضایت مراجعین از داروخانه های هلال احمر تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن
40. تبیین و بررسی رفتار ضد شهروندی در کار (مطالعه موردی: سازمان هلال احمر استان مازندران)
41. بررسی فراوانی بیماران مبتلا به پرتس مراجعه کننده به مرکز ارتوپدی هلال احمر اصفهان
42. اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر تاب آوری و بهبودی اختلال استرس پس از سانحه در نجات گران جمعیت هلال احمر استان فارس
43. بررسی عوامل موثر در حفاظت از محیط زیست مبتنی بر نگرش جمعیت هلال احمر در پرتوی انقلاب اسلامی(مورد مطالعه: شهرستان رضوانشهر)
44. The Study of Knowledge & Attitudes of Relief Workers located in Norouz rescue & relief bases of Red Crescent Society of Mazandaran in ۲۰۱۰ towards relief subjects
45. Causes of patients referring to the emergency clinic of Iranian Red Crescent Society after the earthquake of Haiti in ۲۰۱۰
46. The study of road bases of Red Crescent society due to have rescue & relief specialized equipment and facilities
47. The effectiveness of stress management training by cognitive behavioral method on burnout and marital satisfaction in Red Crescent staff
48. The relationship between personality traits, self-efficacy and problem-solving styles with resilience in emergency response center operators ۱۱۲
49. Study the role of Red Crescent Society in AIDS prevention & control
50. Efficiency Evaluation of Road Relief bases of Red Crescent society of Yazd province in New Year
51. The study of relationship between entrepreneurial leadership behaviors and psychological empowerment of employees in higher education centers of Red Crescent society of the Islamic Republic of Iran
52. Educational Needs Assessment of Youth Affairs Deputies in Red Crescent Society
53. The importance of the role of Islamic Republic of Iran Red Crescent society in deal with natural disasters & events in crisis management
54. The view of Chahrmahal & Bakhtiari Red Crescent Society Personnel about short-term training courses in ۲۰۰۸
55. Problems of Trainers in view of Educational Responsible Persons in Red Crescent Society Branches of Tehran Province in ۲۰۰۷-۲۰۰۹
56. The investigation of influencing factors on rescue And relief teams’ effectiveness in ILAM province
57. The relationship between organizational citizenship behavior and job satisfaction in employees of Red Crescent Society’s Textile Industries of Islamic Republic of Iran
58. Investigation of factors influencing job satisfaction on Red Cross Employees with strategic foresight approach
59. Reflection of the Islamic Republic of Iran Red Crescent Society in the official Newspapers & News Agencies in winter ۲۰۱۲
60. Study Passengers
61. Studying the effect of on-the-job training courses on employees
62. Presenting a public education model for Iranian Red Crescent society: a comprehensive and systemic approach
63. Establishing a Pattern of Comprehensive System of Training for Red Crescent Society Staff
64. Advantages of Endowment in Red Crescent Society: In view of Absolute Law to Legal Realism
65. Studying the Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment in Employees of Helal Iran Textile Industries of Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran
66. Studying the effective factors of attracting and maintaining volunteers, youth and relief groups in Red Cre
67. A Century of Friendship (۱): Iran historical role in obtaining Logo and emblem of Red Crescent society
68. The impact of Emotional Intelligence on The Skills of Effective Managers in The Red Crescent Society
69. The model for specialized training in Red Crescent Society
70. The Effective Factors of Red Crescent Society Volunteers
71. یک قرن نوع دوستی (۴): بخش دوم
72. دیپلماسی بشردوستانه ، مفاهیم و چالش ها
73. The effect of Short-term training on the staff performance in Tehran Red Crescent society in view of staff in ۲۰۰۷ to ۲۰۰۹
74. The level of people's interest in participating voluntarily in some different activities of the Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran
75. The most important barriers to volunteers’ talent management from the view of Volunteers Organization Staff
76. Development and validation of an instrument to measure patient satisfaction with pharmacy services of Red Crescent society
77. The Relationship between Organizational Commitment and Socialization among staff of both Volunteers and Youth Organizations in Red Crescent Society of Iran
78. Study of Awareness and Performance Level in Red Crescent Society Staff of Tehran towards First Aid
79. The Analysis of Relationship between Job Satisfaction & Organizational Commitment in the staff of Hamadan Red Crescent Society
80. Identify effective factors to attract public volunteer groups for giving voluntarily services in Red Crescent society
81. The study of relationship between burnout and demographic variables in RCS relief workers in Tehran province
82. Mental health and related factors in student centers of Red Crescent society on Universities of Borujen city
83. بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی کارمندان جمعیت هلال احمرشهر شیراز
84. Assessing Mehr-e-Moharram Public Education Plan of Red Crescent Society in ۲۰۰۷
85. Clients and Beneficiaries Satisfaction and Its Effective Factors in Clients and visitors in Physiotherapy Section of Red Crescent Society of Hamedan
86. بررسی اثرات حس اعتماد بر رفتار شهروندی اجباری با در نظر گرفتن احساس تعهد و عزت نفس مبتنی بر سازمان (مطالعه موردی: کارکنان هلال احمر استان اصفهان)
87. تاثیر رهبری مسئولیت پذیر بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان)
88. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تاب آوری جامعه در پاسخ دهی به بحران مشارکت جامعه / مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر شهر کرمان
89. تعیین شاخص های موثر بر مدیریت عملکرد استراتژیک در جمعیت هلال احمر استان البرز بر اساس مولفه های کارت امتیازی متوازن
90. آگاهی و نگرش داوطلبان کانون های دانشجویی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، درباره کمک های اولیه و راهکارهای آموزش همگانی آن
91. تحلیل تاثیر مدیریت دانش و توانمندی های نوآورانه در عملکرد سازمان ها(مطالعه موردی : کارکنان هلال احمر بندر عباس)
92. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی با بهره وری نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان سپیدان
93. بررسی تاثیر اعمال مدیریت دانش در هلال احمر استان های آذربایجان شرقی و اردبیل و مقایسه نتایج
94. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر ارتباطات درونسازمانی در زمان بحران / مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر شهر کرمان
95. بررسی نقش خیرین، واقفین و داوطلبین جمعیت هلال احمر استان بوشهر در تعلیم و تربیت اسلامی
96. یک قرن نوع دوستی (۴): جمعیت هلال احمر در سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷
97. یک قرن نوع دوستی (۲): جمعیت هلال احمر از تشکیل تا تثبیت: پژوهشی تاریخی
98. شناسایی فرهنگ سازمانی جمعیت هلال احمر بر اساس مدل کا مرون و کوئین
99. ارزیابی طرح آموزش همگانی محرم ۱۳۸۶ در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
100. مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در هلال احمر استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل