مقالات فصلنامه آموزش مهندسی ایران، دوره 16، شماره 64