بررسی مدیریت بحران درکتابخانه های مؤسسات و مراکز تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 815

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LIBSECURITY01_033

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

چکیده مقاله:

هدف: هدف اصلی پژوهش تعیین وضعیت ایمنی و مدیریت بحران در کتابخانه های مؤسسات و مراکز تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. روش: برای انجام پژوهش از روش پیمایشی توصیفی استفادهشده است. جامعه آماری این پژوهش را 401 کتابخانه تخصصی در مؤسسات و مراکز تابعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تشکیل میدهند. به دلیل محدود بودن تعداد جامعه آماری از هیچگونه نمونهگیری استفادهنشده و کل جامعه آماری موردبررسی قرارگرفته است.برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از نرمافزار SPSS نسخه 41 وبرایتجزیهوتحلیل دادههای حاصل از گردآوری پرسشنامه و طراحی و ترسیم نمودارها و جداول موردنیاز از Excel نسخه 7002 استفادهشده است. یافتهها: بر اساس نتایج بدستآمده 11 درصد از ساختمانهای کتابخانه های مؤسسات و مراکز تابعه سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، در مقابل بلایای طبیعی از شرایط مناسبی برخوردارند. 41 درصد در برابر زلزله احتمالی و 16 درصد در برابر طوفان مقاومت دارند. از مجموع کتابخانه ها 61 درصد به هیچگونه سیستم اعلامخطری مجهز نیستند. بیش از 00 درصد کتابخانه ها فاقد راههای خروج اضطراری و بیش از 07 درصد فاقد پوشش بیمه هستند. 54 درصد از کارکنان کتابخانه ها دوره کامل یا اولیه آموزش اطفای حریق را فراگرفتهاند و 14 درصد هیچگونه آموزشی در این زمینه ندیدهاند. 01 درصد از کتابخانه ها هیچ برنامه مدونی برای مقابله با بحران ندارند. در ارتباط با نرمافزارهای آنتیویروس و سیستمعامل، 15 درصد از کتابخانه ها بین 5 تا 1 ماه، 51 درصد سالی یکبار و 75 درصد بیش از یک سال و بهصورت نامنظم اقدام به روزآمدسازی نرمافزارها میکنند.درکل کتابخانه های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مقابل بلایایی طبیعی و انسانساخت آمادگی لازم را ندارندو مدیریت بحران در آنها ضعیف است.

کلیدواژه ها:

مدیریت بحران ، بلایای طبیعی ، کتابخانه ها ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

نویسندگان

فاطمه ذبیحی فریدیان

کارشناسارشد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

محسن حاجی زین العابدینی

استادیار گروه کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاه شهید بهشتی

جواد بشیری

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی