شادروان آقای دکتر زاهد بیگدلی

Dr. Zahed Bigdeli

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182016)

7
53
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

عضو سابق هیات تحریریه فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی