آقای دکتر علی منصوری

Dr. Ali Mansouri

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (492131)

2
9
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی