آقای دکتر مرتضی کوکبی

Dr. Morteza Kokabi

استاد- شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182476)

4
41

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی