پژوهش های علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران: تحلیل محتوا

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 903

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CJS-1-2_001

تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1394

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: تحلیل محتوای مجلات علمی شیوه مناسبی برای آگاهی از سیر تکاملی راهبردهای پژوهش و ابزار گردآوری داده ها به کار رفته در پژوهش های حوزه های علمی مختلف است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مقالات فارسی منتشر شده در حوزهی علم اطلاعات و دانش شناسی کشور از نظر روش پژوهش و ابزار گردآوری داده ها انجام شده است. مواد و روش ها : این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده است. روش گردآوری داده ها سیاهه وارسی و مشاهده اسنادی بوده است. جامعه پژوهش شامل 942 مقاله فارسی منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی و علمی – ترویجی حوزهی علم اطلاعات و دانش شناسی در بازه زمانی 1388-1384 است. داده ها پس از ورود به نرم افزار SPSS با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون Chi-square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: مطالعه مقالات منتشر شده نشان داد که روش های پژوهش سندی (42/71 درصد) و پیمایشی (37/63 درصد) پر استفاده ترین روش های پژوهش به کار رفته توسط پژوهشگران حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی است. مشاهده اسنادی (50/44 درصد) و پرسشنامه (25/63درصد) رایج ترین ابزار گردآوری داده ها در میان پژوهشگران این حوزه بوده اند. همچنین، نتایج آزمون Chi-square نشان داد که میان مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی از نظر روش های پژوهش و ابزار گردآوری داده ها به کار رفته در آنها تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: مطالعه مقالات منتشر شده حاکی از پراکندگی نامتوازن روش های پژوهش و ابزار گردآوری داده های به کار رفته در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی کشور است.

کلیدواژه ها:

علم اطلاعات و دانش شناسی ، مجلات ، روش شناسی ، ابزار گردآوری داده ها ، تحلیل محتوا

نویسندگان

فریده عصاره

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیر قطب مدیریت دانش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

عبدالحسین فرج پهلو

گروه علم اطلاعات و دانششناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

صبا سیامکی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابخانه عمومی حضرت مهدی (عج)، اداره کل کتابخانه های عمومی، لرستان، ایران و نویسنده مسئول