آقای دکتر هوشنگ قمرنیا

Dr. Hoshang Ghamarnia

عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (281343)

104
53
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی