آقای دکتر هوشنگ قمرنیا

Dr. Hoshang Ghamarnia

عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (281343)

107
61
1
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی