بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری تکمیلی بر کارایی مصرف آب و عملکرد گیاه کاملینا

سال انتشار:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

866

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PDCONF03_075

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه کاملینا در سال های زراعی 95 - 1394 و 94 - 1393 در مجموعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه در قالب بلوک های تصادفی اجرا شد. تیمارهای مورد آزمایش عبارت بودند از : تیمار دیم کامل ،تیمار آبیاری در مرحله گلدهی به مقدار 40 میلیمتر، آبیاری در مرحله دانه دهی به مقدار 20 میلیمتر، آبیاری در مرحله دانه دهی به مقدار 40 میلیمتر، آبیاری هم در مرحله گلدهی به مقدار 40 میلیمتر و هم در مرحله دانه دهی به مقدار 20 میلیمتر و آبیاری هم در مرحله آبیاری و هم در مرحله گلدهی به مقدار 40 میلیمتر و هم در مرحله دانه دهی به مقدار 40 میلیمتر. نتایج نشان داد که در سال زراعی 94 - 1393 تیمار دیم و تیمار آبیاری تکمیلی هم در مرحله گلدهی به مقدار 40 میلیمتر و هم در مرحله دانه دهی 40 میلیمتر به ترتیب با کارایی مصرف آب 08 / 5 کیلوگرم بر هکتار بر مترمربع و 09 / 6 کیلوگرم بر هکتار بر متر مربع کمترین و بیشترین کارایی مصرف آب بر اساس عملکرد دانه داشتند. همچنین کمترین و بیشترین مقدار کارایی مصرف آب بر حسب عملکرد دانه در سال 95 - 1394 به ترتیب مربوط به تیمار دیم با عملکرد 94 / 4 و تیمار آبیاری تکمیلی هم در مرحله گلدهی به مقدار 40 میلیمتر و هم در مرحله دانه دهی 40 میلیمتر می باشد ؛ ولی بین کارایی مصرف آب در تیمارهای مختلف در سال دوم آزمایش تفاوت معناداری مشاهده نشد علت این امر هم بارندگی بسیار خوب در سال دوم اجرای طرح می باشد. همچنین در پارامترهای اجزای عملکرد در سال زراعی 94 - 1393 به ترتیب بیشترین و کمترین اجزای عملکرد مربوط به تیمار آبیاری تکمیلی هم در مرحله گلدهی به میزان 40 میلیمتر و هم در مرحله دانه دهی به مقدار 40 میلیمتر و تیمار دیم کامل بود. در سال زراعی 95 - 1394 اجزای عملکرد در تیمارهای مختلف تفاوت معناداری وجود نداشت علت آن هم بارندگی بسیار خوب و مناسب در سال دوم اجرای آزمایش بود.

کلیدواژه ها:

آبیاری تکمیلی ، گیاه کاملینا ، کارایی مصرف آب ، عملکرد دانه های روغنی

نویسندگان

هوشنگقمرنیا
هوشنگ قمرنیا

استاد گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

مهرنوشدهقانیان
مهرنوش دهقانیان

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاهدانیال

دانیالکهریزی
دانیال کهریزی

دانشیار گروه زراعت ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

ایمانفروغی
ایمان فروغی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی آب،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه